با ما تماس بگیرید

انجمن جوانان "ار. اف. اس. ال" از گروههای محلی که در گوشه و کنار کشور وجود دارد و حوزه نامیده میشوند، تشکیل شده است. این حوزهها مکانی است برای گردآمدن جوانانی است که میخواهند با هم معاشرت کنند، فعالیتهای اجتماعی را سازمان دهند و در فعالیتهای اجتماعی مشارکت کنند یا پیرامون مسائل همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دگرجنس شدهها آموزش ببینند و پیرامون مسائل افراد فراهنجار و افراد میانجنسی کار کنند.
رئیس اتحادیه جوانان "ار. اف. اس. ال" در دبیرخانه انجمن در استکهلم کار میکند و کارکنان انجمن ما با پروژههای گوناگون کار میکنند. ما میتوانیم پرسشهای شما را به زبان سوئدی و انگلیسی پاسخ دهیم. اگر بخواهید با زبان دیگری با ما تماس بگیرید بایستی از مترجم استفاده شود و ما در این موارد کوشش خواهیم کرد ترتیب چنین کاری را بدهیم.

دبیرخانه

تلفن: ۹۴۰ ۱۶۲ ۵۰ ۸ ۴۶+
نمابر: ۹۹ ۶۲۹ ۵۰۱ ۸ ۴۶+
شماره حساب جاری: ۵-۸۹ ۹۸ ۱۵

پست الکترونيک: info@rfslungdom.se

آدرس مراجعه

Sveavägen 59, Stockholm

آدرس پستی

RFSL Ungdom
Box 350
101 26 Stockholm

رئیس اتحادیه

Emelie Mire Åsell