دیدگاه انتقادگرانه نسبت به معیارها

ما کوشش داریم دیدگاه انتقادگرانه نسبت به همه معیارهائی که با آن کار میکنیم داشته باشیم. این بدان معناست که ما یک دیدگاه انتقادی به آندسته معیارهای اجتماعی که انسانها را به گروههای گوناگون تقسیم میکند و برخی را "عادی" و برخی دیگر را "غیرعادی" میپندارند، داریم. ما چنین باور داریم که معیارها و قدرت به هم مربوط هستند. برای بهبود وضعیت جوانان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنس شده و دگرپوش جنسی، افرادی که دچار نقص عضو و ازکارافتادگی هستند، مهاجران و دیگر گروههای آسیب پذیر، ما بایستی بسیاری از تصوراتی که جامعه بر آن بنا شده است را مورد پرسش قرار دهیم.
ما برای انجام چنین کاری یک دیدگاه انتقادگرانه داریم.

 

یک بخش مهم از کار ما گسترش اطلاعات درباره سکس مطمئنتر است. ما بدون آنکه مبنا را معیارهای مناسبات مابین جنس مخالف قرار دهیم و بدون آنکه دید منفی به گرایشهای جنسی جوانان داشته باشیم، این کار را انجام میدهیم. سکس بایستی چیز بسیار خوب و جالبی باشد و شما بایستی بدانید که چگونه میتوانید از خودتان محافظت کنید، تا بیشتر لذت ببرید. ما بر اساس این دیدگاهها به جوانان آموزش میدهیم تا آنان بتوانند دید مستقل خود را در مسائل جنسی داشته باشند: تا آنان بتوانند به نحوی فعالیت جنسی داشته باشند که خودشان به آن گرایش دارند و نسبت به بدن خود احساس شرم نداشته باشند و همچنین نسبت به تمایلات و انتخاب جنسی خود چه اندک و چه بسیار باشد، احساس شرم نکنند.