Hbtq-ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Aromantisk (aro): En person som inte blir kär i personer, som inte är intresserad av att ha kärleksrelationer, eller som blir kär i personer eller är intresserad av att ha kärleksrelationer bara under vissa förutsättningar. Olika personer är aromantiska på olika sätt. Att vara aromantisk och asexuell kan hänga ihop, men behöver inte göra det.

Asexuell (ace): En person som inte blir kåt på personer, som inte är intresserad av att ha sexuella relationer, eller som blir kåt på personer eller är intresserad av att ha sex bara under vissa förutsättningar. Olika personer är asexuella på olika sätt. Att vara asexuell och aromantisk kan hänga ihop, men behöver inte göra det.

B

Bisexuell: En person som kan bli attraherad av, kär i och/eller kåt på personer av samma kön som en själv och med annat kön än en själv. Pansexuell är ett annat begrepp som betyder att man kan bli attraherad av, kär i och/eller kåt på personer oavsett kön.

C

Chemsex: Att ta vissa typer av droger i samband med sex för att förhöja upplevelsen, för kunna ha sex på vissa sätt och/eller kunna ha det under en period som ibland sträcker sig över flera dagar. Det kan också handla om att inte vilja vara så medveten om sin kropp. En risk med att ta droger i samband med sex är att man kan bli dålig på att läsa av båda sina egna och ens sexpartners signaler.

Cisperson: En person vars könsidentitet stämmer överens med normen för det kön personen tilldelades när den föddes – en person som inte är transperson.

D

Diskriminering: Att en person blir utsatt för kränkningar som har att göra med en diskrimineringsgrund, som sexuell läggning, kön eller etnicitet. De som utsätter personen har en maktposition över personen, till exempel en lärare som utsätter en elev eller en chef som utsätter en anställd.

Drag: Att överdriva könsuttryck, ofta på ett lekfullt och lustfyllt sätt, för att underhålla eller göra en poäng, eller som aktivism. Personer som gör drag kan vara cispersoner eller transpersoner.

F

Flersamhet: Ett paraplybegrepp för att ha kärleksrelationer/sexuella relationer på andra sätt än enligt tvåsamhetsnormen. Den gemensamma nämnaren är att man kan ha flera samtidiga relationer, och att alla inblandade är med på att man har relationerna på det sättet. Det går att vara flersam på många sätt. Två exempel är poly/polyamori och relationsanarki.

Funkofobi: Fördomar, förutfattade meningar eller negativa föreställningar om personer som bryter mot förväntningar om fysisk och/eller intellektuell funktion. De negativa föreställningarna kommer vanligen från personer som själva är normfungerande. Funkofobi handlar på så sätt inte endast om negativa föreställningar, utan också om makt.

H

Hatbrott: Att utsätta någon för våld – fysiskt eller verbalt – eller trakasserier grundade på att personen är, eller uppfattas som, exempelvis hbtq-person, funkisperson eller bekänner sig till någon religion. Hatbrott hänger, som trakasserier och diskriminering, ihop med diskrimineringsgrunderna. Se Hbtq-hat.

Hbtq-hat: Är fördomar, förutfattade meningar eller negativa föreställningar om hbtq-personer. Ett annat namn är hbtq-fobi (ofta uppdelat i homofobi, bifobi, transfobi och queerfobi), men i fråga om hbtq rör det sig sällan om en ogrundad eller överdriven rädsla (som fobi egentligen betyder), utan om att man mer eller mindre aktivt är emot hbtq-personer. De negativa föreställningarna kommer vanligen från personer som inte själva är hbtq-personer. Hbtq-hat handlar på så sätt inte endast om negativa föreställningar, utan också om makt.

Hbtq: Står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Det är ett samlingsbegrepp för personer som bryter mot normer för kön och/eller sexuell läggning.

Heteronormen: Den oskrivna regel som säger att alla ska vara antingen kille eller tjej och att alla ska vara heterosexuella. Att människor förväntas vara heterosexuella bygger på två normer som kan kallas för tvåkönsnormen (att det bara finns två kön) och cisnormen (att alla förväntas vara cispersoner och att det är kroppen som avgör vilket kön en person har).

Homosexuell: En person som kan bli attraherad av, kär i och/eller kåt på personer av samma kön som den själv.

Hälsa: Är enligt WHO:s definition ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsvariation.

I

Ickebinär: En person som varken känner sig som tjej eller kille, utan till exempel som både och, mitt emellan, som ett annat kön eller inget kön, eller som har en flytande könsidentitet. En del ickebinära vill ändra på kroppen med olika typer av könsbekräftande behandlingar och/eller byta juridiskt kön. Ickebinära är ett samlingsbegrepp, det går att vara ickebinär på många olika sätt, till exempel non-gender, agender, genderqueer eller intergender. Du kan läsa mer om olika ickebinära identiteter i ordlistan på Transformering.se.

Internaliserat hbtq-hat: Att man bedömer sig själv utifrån de fördomar, förutfattade meningar eller negativa föreställningar om hbtq-personer som finns i samhället. Internaliserat hbtq-hat kan handla om att man känner att det är sämre att vara homosexuell/bisexuell än att vara heterosexuell, eller att man känner att man själv inte “får” vara transperson. Man kan också internalisera andra typer av förtryck, som rasism eller funkofobi.

Intersektionalitet: Ett begrepp med ursprung i black feminism-rörelsen. Kan översättas med normsamverkan eller förtryckssamverkan och beskriver hur personer som bryter mot normer på flera sätt, till exempel hbtq-personer som bryter mot vithetsnormen, som grupp är mer utsatta än personer som bryter mot normer på endast ett sätt.

Intersex: En person som är född med en kropp vars inre och/eller yttre fysiska egenskaper inte stämmer överens med samhällets förväntningar om hur en typisk tjej- eller killkropp ska se ut. Det finns många olika intersex-variationer.

K

Kränkningar: Att man till exempel blir kallad för eller utsatt för något som man själv upplever som en kränkning. Avsikten hos den som utsätter avgör inte om något verkligen är en kränkning, utan det är upplevelsen hos den som blir utsatt som avgör.

Kön: Ett samlingsbegrepp med flera olika betydelser. Juridiskt kön är det som står i folkbokföringen om man är folkbokförd i Sverige; man eller kvinna. Om du har ett svenskt personnummer kan man också se vilket juridiskt kön du har på den näst sista siffran i personnumret. Kropp handlar om att det finns förväntningar om hur en typisk kvinnokropp respektive manskropp ska se ut. Könsuttryck handlar om hur man uttrycker kön på olika sätt. Könsidentitet handlar om hur man själv känner – hur man identifierar sig i fråga om kön.

Könsbekräftande behandling: Olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer bättre överens med ens könsidentitet. Några könsbekräftande behandlingar är hormonbehandling, hårborttagning och olika slags operationer.

Könsidentitet: Vilket kön man själv känner att man har eller är, eller att man inte har/är något kön alls. Att identifiera sig som är detsamma som att vara – den som känner sig som både tjej och kille är både tjej och kille, den som inte känner sig som något kön är inget kön, och så vidare. Det är könsidentiteten som avgör vilket kön en person har eller är, inte vad det kan stå i folkbokföring eller id-handlingar, hur personens kropp ser ut eller hur andra uppfattar personen.

Könsuttryck: Att uttrycka sig med olika könade attribut, alltså sådant som enligt normer markerar kön, till exempel genom att använda eller inte använda smink, de kläder man har, den frisyr man har eller det kroppsspråk man använder. Det är tyvärr inte en självklarhet att man kan ha det könsuttryck man själv skulle vilja.

M

Makt: Alltifrån politisk makt, vem som bestämmer i och har inflytande över samhället, till makt i fråga om vem som blir lyssnad på i olika sammanhang, vem som självklart får synas och vilken möjlighet en person har att bestämma över sitt eget liv. Personer som följer normer har som grupp mer makt än personer som bryter mot normer.

Mikroaggression: Återkommande kränkningar som besvärande kommentarer eller hån från allmänheten mot en marginaliserad grupp. Leder till minoritetsstress.

Minoritetsstress: Innebär att kränkningar “läggs på hög” hos personer i utsatta grupper, till exempel hos hbtq-personer, och att den sammanlagda effekten blir större än summan av de enskilda kränkningarna. Ett exempel på minoritetsstress är att ständigt bli omnämnd med fel pronomen. Minoritetsstress kan också vara att ständigt behöva vara på sin vakt och beredd på att bli utsatt.

N

Normer: Är oskrivna regler, eller osynliga ideal, som man förväntas förhålla sig till. En del normer är bra, som att säga hej till varandra när vi möts, men många normer – som de om kön, sexualitet eller funktionsvariationer – skapar dock ojämlikhet och diskriminering. Normer värderar och gör att människor får väldigt olika förutsättningar i samhället. Normer syns inte alltid förrän någon bryter mot dem.

P

PeP: Post exposure prophylaxis är en hivmedicin man kan få efter eventuell exponering för hivinfektion.

PrEP: Pre exposure prophylaxis är en hivmedicin som kan tas i förebyggande syfte om man löper stor risk att exponeras för hiv. Det är väldigt viktigt att veta sin hivstatus innan påbörjad behandling.

Pronomen: Till exempel hon, han, hen, den. Det ord man använder när man pratar om en person som inte är med i samtalet.

Q

Queer: Kan handla om akademisk teori, aktivism eller identitet. Oavsett vilket handlar det om en kritik mot idéer om vad som anses vara normalt. En del ser sin könsidentitet eller sin sexualitet som queer.

R

Rasifiering: Beskriver processen där någon blir utsatt för stereotypa föreställningar utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung. Har man blivit utsatt för rasism har man också erfarenhet av rasifiering.

Rasism: Fördomar, förutfattade meningar eller negativa föreställningar gentemot personer som grundar sig på deras verkliga eller antagna bakgrund eller verkliga eller antagna ursprung. Rasism riktar sig främst mot personer som har en annan hudfärg än vit eller en annan religion än kristendom. De negativa föreställningarna kommer vanligen från personer som inte själva utsätts för rasism. Rasism handlar på så sätt inte endast om negativa föreställningar, utan också om makt. Därför finns det inget sådant som rasism mot vita personer eller “omvänd rasism”.

Representation: Vem som blir synliggjord i media, kultur och politik.

Reproduktion: Betyder samma sak som fortplantning. Man kan reproducera både människor och fördomar.

Romantisk läggning: Romantisk läggning handlar om vem du kan bli romantiskt attraherad av eller kär i. Ofta handlar romantisk läggning om att man gör ett urval av personer som man kan attraheras romantiskt av utifrån vilket kön de har, eller vilket kön man tror att de har. Romantisk läggning kan hänga ihop med sexuell läggning, men behöver inte göra det.

Romantisk praktik: Vem eller vilka man faktiskt är ihop med. Det är inte alltid så att ens romantiska praktik stämmer överens med den romantiska läggning man har, den kan styras eller påverkas av till exempel normer eller förväntningar.

S

Samtycke: Är en juridisk term som innebär att någon godkänner att någon gör något. Man kan samtycka om alltifrån att en organisation ska skicka nyhetsbrev till en till sexuella praktiker. Samtycke säger inget om bra-känsla, samtycka kan man göra av många olika skäl.

Separatism: En metod för att skapa ett tryggare sammanhang där personerna som deltar har gemensamma erfarenheter av vissa former av förtryck eller utsatthet.

Sex mot ersättning: att ge eller få sexuella handlingar mot ersättning. Ersättningen kan vara saker som sovplats, pengar, droger, resor och kläder.

Sexnorm: Den oskrivna regel som säger att alla ska ha sex eller vilja ha sex.

Sexuell läggning: Sexuell läggning handlar om vem du kan bli sexuellt attraherad av eller kåt på. Ofta handlar sexuell läggning om att man gör ett urval av personer som man attraheras sexuellt av utifrån vilket kön de har, eller vilket kön man tror att de har. Sexuell läggning kan hänga ihop med romantisk läggning, men behöver inte göra det.

Sexuell praktik: Vem eller vilka man faktiskt har sex med. Det är inte alltid så att ens sexuella praktik stämmer överens med den sexuella läggning man har, utan kan styras eller påverkas av till exempel normer eller förväntningar.

Sexuellt övergrepp: Ett paraplybegrepp för olika sorters sexuellt våld, alltifrån trakasserier på internet, till oönskade händer på t.ex. ens könsdelar. Våldtäkt är inte ett sexuellt övergrepp, det är ett grövre brott enligt straffskalan och har således en egen definition.

SRHR: Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter.

T

Trakasserier: Att en person blir utsatt för kränkningar som har att göra med en diskrimineringsgrund, som sexuell läggning, kön eller etnicitet. De som utsätter personen har en liknande sysselsättning som personen, till exempel att de jobbar tillsammans eller går i skolan tillsammans.

Transperson: En person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med normen för det kön personen tilldelades när den föddes. Transpersoner är ett samlingsbegrepp – det går att vara transperson på många olika sätt.

Transsexuell: En kille som tilldelades könet tjej när han föddes, eller en tjej som tilldelades könet kille när hon föddes. En del transsexuella vill ändra på kroppen med olika typer av könsbekräftande behandlingar och/eller byta juridiskt kön.

Transvestit: En person som, mer eller mindre ofta, ibland bara i vissa sammanhang, uttrycker sig enligt normen för ett annat kön än det personen tilldelades när den föddes. Till exempel en kille som klär sig, sminkar sig eller har vad som uppfattas som en typiskt tjejig frisyr.

Tvåsamhetsnorm: Den oskrivna regel som säger att man bara ska ha sexuella/romantiska relationer med en person åt gången – att man är monogam. Tvåsamhetsnormen bygger på en relationsnorm som innebär att alla ska ha en kärleksrelation/sexuell relation eller vilja ha det.

V

Vithetsnorm: Norm som kommer från rasistiska föreställningar om vita personers överlägsenhet. Vithetsnormen är så utbredd att vit inte ses som en hudfärg, utan som det normala eller helt enkelt som “hudfärgad”.

Ö

Ömsesidighet: Är en gemensam bra-känsla, att alla inblandade är med på vad på som händer och vill att det händer + samtycke. Samtycke kan finnas utan ömsesidighet, men ömsesidighet kan aldrig finnas utan samtycke.

Saknar du ett ord?

Skicka din fråga som ett mail till info@rfslungdom.se så svarar vi dig direkt.
Hbtq-ordlistan uppdateras regelbundet i takt med att fler ord tillkommer.