حقوق قانونی در سوئد

قانون چه میگوید؟

بر اساس قانون سوئد، تبعیض و آزار و اذیت انسانها ممنوع است. انسانهائی که به علت گرایش جنسی خود یا به علت دگرجنس شدگی در معرض آسیب و خطر هستند مورد حفاظت ویژه هستند. این قانون در مواردی معتبر است که شما برای نمونه از سوی یک کارفرما، در یک مدرسه، یک دانشگاه، در امور درمانی و یا در امور خدمات اجتماعی در
وجود دارد. معرض تبعیض باشید. اطلاعاتی به زبان انگلیسی درباره قانون منع تبعیض نزد
کارگزار منع تبعیض
شما میتوانید برای دریافت پاسخ به پرسشهای خود، حمایت و کمک حقوقی، با کارگزار منع تبعیض تماس بگیرید.

جرائم نفرتی

در قانون سوئد، حفاظت ویژهای برای افراد و گروههائی که در معرض جرائم نفرتی قرار دارند وجود دارد. یک جرم نفرتی هنگامی روی میدهد که یک شخص، نسبت به شخص دیگری جرمی مرتکب شود به آن علت که از گروهی که وی بدان تعلق دارد نفرت دارد. این از جمله در مواردی است که شخص مجرم از دگرجنس شدگان، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و یا افرادی که پیرو دین معینی هستند، از نژاد معینی هستند، به گروههای قومی خاصی تعلق دارند یا از کشورهای خاصی آمدهاند، نفرت دارد.

یک نمونه جرائم نفرتی میتواند این باشد که یک نفر یک شخص دیگر را کتک بزند و او را "همجنسباز ملعون" خطاب کند و یا آنکه یک شخصی همکلاسی خود را به دفعات مورد آزار و اذیت قرار دهد و وی را "کله سیاه ملعون" یا "کله سیاه" خطاب کند. همه اقدامات مجرمانه میتواند ناشی از انگیزههای نفرتی باشد و اگر چنین قضاوت شود که یک جرم انگیزههای نفرتی دارد، بدین معناست که مجازات آن جرم نیز سختتر خواهد بود. این موضوع توسط چیزی که قانون تشدید مجازات نام دارد کنترل خواهد شد و هدف آنست که از افراد دگرجنس شده، همجنسگرایان و دوجنسگرایان محافظت شود.

تهدیدکردن یا با اشکال دیگری تحقیرکردن یک گروه یا یک شخص با اشاره به نژاد، رنگ پوست، ملیت یا تبار قومی، باور مذهبی و یا گرایشات جنسی نیز ممنوع است. نام چنین جرائمی "تحریک بر ضد یک گروه از مردم" نام دارد.

اگر شما چنین باور داشته باشید که در معرض جرم قرار گرفتهاید، مهم است موضوع را به پلیس گزارش دهید. واحد
.قربانیان جرائم انجمن "ار. اف. اس. ال" میتواند
در کار گزارش آن جرم به شما کمک و حمایت بدهد.

شما میتوانید با "ب. او. یی" (انجمن سراسری واحدهای قربانیان جرائم) با شماره تلفن ۴۴ ۰۰ ۶۴۲ – ۰۸ تماس بگیرید. "ب. او. یی" تقریباً در صد نقطه دور و نزدیک سوئد وجود دارد و به چندین زبان گوناگون به شما کمک و حمایت میدهد.