Kallelse till RFSL Ungdom Östs årsmöte

Medlemmar av RFSL Ungdom Öst är härmed kallade till ordinarie årsmöte söndagen den 24 januari klockan 12:00 i RFSL Ungdoms lokaler, Sveavägen 59 Stockholm. Handlingar finns bifogade. Ni kan även hitta dem på https://goo.gl/83pEhK

 Vi bjuder på lunch innan mötet börjar. Mötet planeras vara avslutat ca 15:00. För att ge styrelsen möjlighet att besvara motioner från medlemmar bör motioner vara inne innan 14 januari. Motioner sändes enklast med mail till dsost@rfslungdom.se.

Vi uppskattar om ert deltagande anmäls till dsost@rfslungdom.se men det är inget krav för att få närvara på årsmötet. Om ni har resekostnader för att ta er till platsen kan vi ersätta dem mot kvitto.

Info om tillgänglighet på Huset hittar du här: http://rfslstockholm.se/om-oss/tillganglighet/.

Under mötet kommer följande punkter hanteras:

 1. Mötet öppnas

 2. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

 3. Val av sekreterare för årsmötets protokoll

 4. Val av två justerare, tillika rösträknare

 5. Fastställande av röstlängd

 6. Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysning

 7. Fastställande av dagordning

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse

 9. Revisorernas berättelse

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 11. Val av ordförande och vice ordförande för tiden intill nästa ordinarie årsmöte

 12. Val av ledamöter

 13. Val av revisor och revisorssuppleant

 14. Val av valberedningen och sammankallande för denna för samma tid

 15. Val av ombud till kongress

 16. Behandling av övriga förslag från styrelsen (propositioner)

 17. Behandling av övriga inkomna förslag (motioner) 

 18. Övriga frågor

 

Datum

2016-01-24 11:00 till 14:00

Plats

Sveavägen 59