Norbmakritihkalaš geahčadanvuohki

Buot min doaimmain mii geahččalit doalahit norbmakritihkalaš oainnu. Dát buktá mielddis ahte mii eahpidit daid norpmaid servodagas mat leat oassin dasa ahte olbmot juhkojuvvojit joavkkuide main muhtimat árvvoštallet leat ”normála” ja earát fas ”eahpenormála”. Mii oaivvildit ahte norpmat ja váldi gullet oktii. Buoridan dihte dili hbt- olbmuide, olbmuide geain leat doaibmahehttehusat, sisafárrejeddjiide ja eará hearkkes olmmošjoavkkuide mii maiddái fertejit eahpidit daid gáttuid mat leat servodaga vuođđun. Dan mii dahkat norbmakritihkalaš barggu bokte.

Okta dehálaš oassi min barggus lea maiddái juohkit dieđuid sihkkareabbo seksa birra. Dan mii dahkat heteronorpma ja negatiivalaš oainnuid haga nuorra olbmuid seksa ektui. Seksa máhttá lea hirbmat buorre ja jus dieđát man láhkái suddjet iežat dat šaddá velá buoret. Daid perspektiivvaid vuođul mii oahpahit nuorra olbmuid vai sii háhket iežaset oainnu seksa hárrái: ahte seksuálalaš doaibma lea nu aktiivvalaš go ieš háliida dan leat, ahte ii heahpanit iežas gorudis dahje ahte vállje atnit unnán seksas, ii ollenge dahje ollu seksa.