Om RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vi bildades 1999 som en avdelning under RFSL och blev eget förbund 2003.

RFSL Ungdom är en av Europas i särklass största och mest inflytelserika hbtq-ungdomsorganisationer med 1800 medlemmar fördelade på sju distrikt.
Vi har en bred verksamhet som sträcker sig från sociala aktiviteter till politisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå.
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder en gång om året.
Mellan dessa är förbundsstyrelsen högsta beslutande organet.

Om du har några frågor om organisationens uppbyggnad och funktion, kontakta info@rfslungdom.se

Vision

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Kärlek och respekt
En värld fylld av kärlek och respekt är en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor.
För RFSL Ungdom innebär det en värld fri från fördomar och förtryck på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning.
Det innebär också en värld fri från andra normer och förtryck som begränsar människor och hindrar dem från att uttrycka sig fritt.
För att nå en värld fylld av respekt och kärlek kräver RFSL Ungdom att hbtq-ungdomar aldrig utsätts för diskriminering, hatbrott, våld, kränkningar eller annan negativ särbehandling.

Att vara sig själv Alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill när kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet och sexuell läggning inte begränsar individens möjlighet eller rätt att uttrycka sin identitet. Hbtq-ungdomars rättigheter och möjligheter att vara sig själva är okränkbara.
Ingen ska behöva anpassa sig efter begränsande normer. Hbtq-ungdomar ska, när de är sig själva och uttrycker sin identitet, alltid mötas med respekt oavsett om de följer normer eller inte. När hbtq-ungdomar känner sig trygga att vara, leva och uttrycka sig fritt i alla sammanhang har vi uppnått vår vision.

Uppbyggnad

RFSL Ungdom är en organisation som jobbar på ett demokratiskt sätt. Därför är kongressen med sina 99 ombud som samlas en gång om året det högsta beslutande organet.

Kongressen beslutar om kommande års verksamhet, samt väljer en förbundsstyrelsen som mellan kongresserna ska leda organisationen framåt.

Styrelsen sköter den löpande verksamheten mellan kongresserna och driver organisationen framåt på det sätt som kongressen bestämmer. Styrelsen har även ett arbetsutskott under sig, bestående av fem av styrelsens ledamöter.
Utskottet sammanträder mellan förbundsstyrelsens möten och sköter det arbete som förbundsstyrelsen beslutar att de ska göra.

Förbundsstyrelsen har ett antal arbetsgrupper bestående av medlemmar från hela landet. Arbetsgrupperna har olika uppdrag som förbundsstyrelsen ger dem. Gruppernas syfte är att avlasta förbundsstyrelsen med sin spetskompetens inom olika områden. RFSL Ungdom har cirka 1800 medlemmar och dessa delas in i sju geografiska distrikt. Varje distrikt har en egen styrelse och på många orter finns verksamma aktivistgrupper. Inom distrikten bedrivs sociala verksamheter såväl som lokalt påverkansarbete.