Hur vi hanterar dina personuppgifter

Bästa RFSL Ungdom medlem!

Här kan du läsa mer om hur RFSL Ungdom hanterar dina personuppgifter.

I dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler om hur och när en får behandla personuppgifter. Som medlem i RFSL och RFSL Ungdom hanteras dina personuppgifter i vårat gemensamma medlemsregister i enlighet med GDPR. RFSL har under 2016 bytt medlemsregister för att numera nyttja molntjänst via KomMed, ett byte som skett för att RFSL och RFSL Ungdom ska kunna möta högt ställda krav från medlemmar, revisorer, bidragsgivare och våra avdelningar.

Vilka personuppgifter registreras?

Namn, adress, telefon, mobil, e-post, födelsedatum, distriktstillhörighet och betalning av medlemsavgift. Om du som medlem väljer att avsluta ditt medlemskap rensas dina personuppgifter bort men medlemsnummer, postnummer/postort och avdelning sparas för statistisk och ekonomisk redovisning.

Syfte

Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för RFSL Ungdoms verksamhet på lokal och nationell nivå, samt via av RFSL och RFSL Ungdom anlitade aktörer för distribution av information. Exempelvis till: medlemsbrev, årsmöteskallelser, sändlistor för e-post och SMS. RFSL och RFSL Ungdom lämnar inte vidare uppgifter från medlemsregistret till tredje part.

Den som anser att RFSL Ungdom inte har vidtagit begärda åtgärder med sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Att du lämnar efterfrågade personuppgifter till RFSL Ungdom är ett krav för att du ska beviljas, eller tillåtas förlänga medlemskap i RFSL Ungdom. Den som inte lämnar efterfrågade personuppgifter löper risken att ansökan om, eller förlängning av, medlemskap inte kan beviljas.

Vem har åtkomst till medlemsregistret?

Personer med ansvar för medlemshantering administrerar medlemsregistret på nationell nivå. Samtliga administratörer som har tillgång till medlemsregistret har skrivit på sekretessavtal och får inte lämna vidare information om medlemsregistrets innehåll. Åtkomsten är strikt begränsad till det område som ansvaret gäller för.

Andra personuppgifter som vi hanterar

Genom RFSL Ungdoms föreningsverksamhet når vi en mängd olika personer, vi har för hantering av detta interna rutiner och policys för att hålla så hög säkerhet som möjligt. Har du frågor om detta, kontakta info@rfslungdom.se så hjälper vi dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att hos RFSL Ungdom begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Det finns vidare möjlighet till begränsning av behandling (markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden) för dina personuppgifter och att invända mot behandling.

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit RFSL Ungdom i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om du så önskar.

Kontakta oss om du har frågor

Personuppgiftsansvarig är RFSL Ungdom. Företrädare i personuppgiftsfrågor hos RFSL Ungdom är kanslichef Sara Tunander.

Vill du veta vilka personuppgifter vi har sparade på dig som medlem kan du kontakta info@rfslungdom.se för vidare instruktioner. Vill du avsluta ditt medlemskap och att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt medlemssystem så kontaktar du medlemskap@rfsl.se . Är några uppgifter ofullständiga, missvisande eller felaktiga ändrar vi dem gärna åt dig, kontakta oss så hjälper vi dig!