International day against homo-, bi- and transphobia, IDAHOT

RFSL Ungdom kräver en trygg vardag för unga hbtq-personer: IDAHOT 2016

Idag den 17 maj är det IDAHOT, internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. Det är en dag som årligen uppmärksammas av människorättsorganisationer världen över. Anledningen till dagen är att 17 maj är årsdagen som Världshälsoorganisationen beslutade att ta bort homosexualitet ur sitt register över psykiska sjukdomar. RFSL Ungdom kräver en trygg vardag för alla unga hbtq-personer.

Idag den 17 maj är det IDAHOT, internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. Det är en dag som årligen uppmärksammas av människorättsorganisationer världen över. Anledningen till dagen är att 17 maj är årsdagen som Världshälsoorganisationen beslutade att ta bort homosexualitet ur sitt register över psykiska sjukdomar.

 

Ännu är situationen inte tillräckligt bra för de flesta unga hbtq-personerna i Sverige. RFSL Ungdom välkomnar de många förbättringar som skett de senaste åren. Numera har Sverige lagar som uttryckligen är till för att skydda hbtq-personer, och vi har en regering som tagit initiativ till ekonomisk kompensation för tvångssteriliserade transpersoner. Det har även kommit många statliga utredningar som föreslår förbättringar såsom sänkt åldersgräns för byte av juridiskt kön och underlivskirurgi samt ett stärkt straffrättsligt skydd för transpersoner. Trots denna positiva utveckling mår många hbtq-personer väldigt dåligt.

 

Häromveckan släppte organisationen ILGA Europe en kartläggning över hbtq-personers rättigheter i olika europeiska länder. Sverige har sjunkit 6 platser sedan förra året, på grund av bland annat åtstramningar av asylrätten. Asylsökande hbtq-personer garanteras inte det skydd som de behöver i Sverige idag då stora delar av Migrationsverket har bristande hbtq-kompetens. Detta leder till en osäker rättsprocess samt att många hbtq-personer utsätts för våld på Migrationsverkets boenden. Det är inte acceptabelt - Sverige behöver ta sitt ansvar och ska ge skydd till alla som behöver.

 

Sverige fick även kritik av ILGA Europe för bristen på konkreta åtgärdsplaner på nationell nivå mot hbtq-hat. Dagens hbt-strategi är inte tydlig nog, och av alla de bra utredningar som kommit de senaste åren har väldigt få lett till konkret förändring i form av propositioner, handlingsplaner och lagändringar. RFSL Ungdom vill inom kort se en förbättring på detta område.

 

Många hbtq-personer lever i stor rädsla och med allvarlig psykisk ohälsa, vilket bekräftas av undersökning på undersökning. Speciellt utsatta är unga, som ofta utsätts för diskriminering och våld i skolmiljö. Både skolledningar och skolpersonal saknar verktyg och resurser för att hantera det hat som många hbtq-ungdomar möter i skolan.

 

Det finns idag en stor vilja hos lärare och andra inom skolan att ge ett bra bemötande till unga hbtq-personer, och det finns mycket bra material att använda sig av. Till exempel släppte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förra året materialet ”Öppna skolan”. Ändå sker väldigt lite praktiskt normkritiskt arbete i skolan, vilket gör att hbtq-elever behöver möta oförståelse och homo- och transfobi.

 

Skolan är där många ungdomar spenderar många år av sitt liv. För många är de åren ett helvete på grund av diskriminering, trakasserier och våld. Det är någonting som kan förebyggas om skolan hade kapacitet att fullfölja sitt ansvar som en demokratifrämjande grundpelare i samhället. Skolan har ett ansvar att jobba hälsofrämjande och långsiktigt med värdegrundsarbete, och förebygga hbtq-hat.

 

RFSL Ungdom kräver en trygg vardag för alla unga hbtq-personer. Vi kräver att skolan och vården får ökade resurser för att kunna säkerställa att alla unga får ett likvärdigt bemötande och möjlighet till god hälsa på lika villkor. Innan situationen för hbtq-personer förbättrats kan inte Sverige ses som ett föregångsland gällande mänskliga rättigheter.

 

Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom

Felix Lekare, vice förbundsordförande RFSL Ungdom