سلام!

انجمن جوانان سوئدی حقوق قانونی دگرباشان جنسی

 

"جوانان ار. اف. اس. ال" یک سازمان جوانان برای همجنسگرایان، دوجنسگرایان، دگرجنس شدهها و دگرپوشان جنسی است. ما علیه معیارهای حاکم بر مناسبات با جنس مخالف کار میکنیم و برای ایجاد مکانی که جوانان بتوانند با دیگر جوانان همانند خود دیدار کنند، کار میکنیم. گروه هدف ما عبارت است از: جوانان همجنسگرا، دگرجنس شدهها و دگرپوشان جنسی، افراد فراهنجار و افراد میانجنسی زیر ۳۰ سال است.

انجمن ما در سال ۱۹۹۹ پایه گذاری شد و شاخهای است از "ار. اف. اس. ال" (انجمن سراسری حقوق قانونی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، دگرجنس شدهها و دگرپوشان جنسی) و هدف ما آنست که جوانان را در مبارزهشان برای حقوق قانونی آنان سازمان دهیم. روند رویدادها پرشتاب بود و در سال ۲۰۰۳ انجمن "جوانان ار. اف. اس. ال" تبدیل به یک سازمان شد و در راستای تقویت حقوق قانونی و نفوذ جوانان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنس شده و دگرپوش جنسی در سوئد کوشش کرده است. ما از آن تاریخ تاکنون به شدت برای بهبود و تغییر جامعه کوشش کردهایم.

محلی، کشوری و بینالمللی

ما حوزههای محلی در سراسر کشور داریم و جوانان میتوانند خودشان فعالیتهای اجتماعی را در آنجا سازمان دهند، از فستیوال افتخار "پراید" گرفته تا شب فیلم و نمایشگاه. این انجمنهای محلی "جوانان ار. اف. اس. ال" در بسیاری مناطق تنها تشکلهای سازمان یافته در این زمینه هستند که در آنجا میتوان با دیگر جوانان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنس شده و دگرپوش جنسی دیدار کرد. اگر بخواهید فعالیتی داشته باشید، با ما تماس بگیرید تا به شما آگاهی بدهیم نزدیکترین حوزه به شما کدام است!

انجمن "جوانان ار. اف. اس. ال" در سطح کشوری اردو، گردهمآئیها، فعالیتهای بیانیهای و سمیناری دارد. ما به گروههای هدف از جمله مانند معلمها، کارکنان خدمات درمانی، سیاستمداران و جوانان نیز آموزش میدهیم. مسائل مهم در سطح کشوری، مبارزه برای امنیت مراکز دیدار جوانان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنس شده و دگرپوش جنسی، بهبود آموزش مسائل جنسی در مدرسهها و همچنین بهبود خدمات درمانی و رفتار بهتر با جوانان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنس شده و دگرپوش جنسی و به ویژه جوانان دگرجنس است.

ما با سازمانهای مشابه در چندین IGLYO در سطح بینالمللی نیز ما فعال هستیم و
کشور، هم در اسکاندیناوی و کشورهای بالتیک و هم با کشورهای آفریقائی مانند اوگاندا و نامیبیا همکاری میکنیم.