Föreningsstruktur | RFSL Ungdom
Föreningsstruktur
Senast uppdaterad 2021-08-17
Illustration som förklarar hur RFSL Ungdom är uppbyggt.

Vår föreningsstruktur utgår från medlemmarna och kännetecknas av engagemang och demokrati. Det är medlemmarna som tillsammans bestämmer vilka frågor RFSL Ungdom ska driva och vad vi ska göra. Det är också medlemmarna som skapar verksamhet genom sitt engagemang.

Medlemmar


Alla som är med i RFSL Ungdom kallas för medlemmar. Att vara medlem innebär att du får delta på våra aktiviteter, ställa upp till förtroendeuppdrag och bestämma vad förbundet ska tycka och göra. Om du står bakom våra stadgar och vision är du välkommen som medlem fram tills året du fyller 30 år.

Distrikt


Medlemmarna samlas i lokala föreningar eller distrikt som startas och drivs av engagerade medlemmar. Varje distrikt är självstyrande med egen stadga, styrdokument och styrelse. Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och att möjliggöra engagemang. Det är i distrikten och aktivistgrupperna som själva verksamheten sker!

Varje år träffas medlemmarna i ett distrikt på årsmötet. Under årsmötet går vi igenom vad distriktet gjorde förra året och bestämmer vad distriktet ska göra i år. Årsmötet ska också diskutera och ta ställning till förslag som skickats in av medlemmar och styrelsen. Slutligen väljer årsmötet vilka personer som ska sitta styrelsen, som revisorer och i valberedning och leda distriktet.

På årsmötet ska distriktet välja vilka ombud som ska representera distriktet på kongressen. Hur många ombud distriktet får välja bestäms av hur många medlemmar distriktet hade vid förra årsslutet.

Aktivistgrupper


Aktivistgrupper är självstyrande klubbar eller nätverk som drivs av medlemmar. Det krävs minst två medlemmar för att starta en aktivistgrupp, där en är kontaktperson till förbundet. De flesta aktivistgrupper fokuserar på ett ämne eller stad, som att arrangera spelkvällar för hbtqi-ungdomar i Västerås. Andra aktivistgrupper drivs istället som nationella nätforum eller arrangörsgrupper.

Kongress


Kongressen är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ och hålls varje vår. Det är på kongressen som distrikten bestämmer vad RFSL Ungdom ska göra och tycka. Kongressen ska också diskutera och ta ställning till motioner som skickats in av medlemmar. Slutligen ska kongressen också välja förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Kongressen är främst ett möte där vi diskuterar förbundets politik, men vi brukar också ha en del sociala aktiviteter.

Varje distrikt väljer medlemmar som har rätt att rösta åt distriktet: dessa kallas för ombud. Alla medlemmar i RFSL Ungdom har rätt att närvara på kongressen och delta i diskussioner, men det är bara ombuden som har rätt att lägga förslag och rösta. Hur många ombud ett distrikt får skicka beror på hur många medlemmar distriktet har. Som mest kan 99 ombud från hela landet delta.

Styrdokument


Styrdokument är nedskrivna överenskommelser och riktlinjer för hur RFSL Ungdom ska arbeta. Det viktigaste styrdokumentet är stadgan som är våra nedskrivna regler. Stadgan bestämmer RFSL Ungdoms syfte, vilka vi arbetar för, hur vår struktur ser ut och hur vi fungerar. Utöver stadgan har vi också vår vision, politiska program, strategi, policys och mycket mer.

Förbundsstyrelse


Kongressen väljer en förbundsstyrelse som har i uppdrag att leda RFSL Ungdom fram tills nästa kongress. Förbundsstyrelsen ansvarar för vårt politiska påverkansarbete på nationell nivå och representerar RFSL Ungdom i media, debatter och nationella arrangemang. De ansvarar också för förbundets ekonomi, är arbetsgivare till RFSL Ungdoms personal och stöttar distriktens och aktivistgruppernas arbete.

I förbundsstyrelsen finns ett arbetsutskott som arbetar mellan förbundsstyrelsens möten. Arbetsutskottet ansvarar land annat för att ta emot och bevilja ansökningar till aktivitetsfonden.

Arbetsgrupper


Varje år skapar förbundsstyrelsen arbetsgrupper som jobbar med att uppfylla kongressens beslut. Varje arbetsgrupp består av ledamöter från förbundsstyrelsen, personal och engagerade medlemmar som dig! Vissa arbetsgrupper varar bara i ett år, medan andra har funnits under flera år.

Kansli


Kansli beskriver både RFSL Ungdoms personal och vårt kontor i Stockholm. Vi har en kanslichef, organisationsutvecklare, administratör och sakkunniga inom trans och sex. Resten av personalen jobbar med ett av förbundets olika projekt, som Pegasus Råd och Stöd och Newcomers Youth. RFSL Ungdom arbetar med projekt för att nå nya målgrupper eller arbeta med nya frågor eller verksamheter.

Textstorlek