ATTENTION DETENTION SÖKER VOLONTÄRER | RFSL Ungdom
ATTENTION DETENTION SÖKER VOLONTÄRER

SVENSKA

Newcomers Youths projekt Attention Detention letar nu efter hbtqi volontärer som vill bli en del av en besöksverksamhet. Vi letar efter volontärer som vill ingå i ett team av volontärer som själva är hbtq-personer och som vill besöka och sprida information och kunskap till unga asylsökande som är förvarstagna på ett av Migrationsverkets förvar. 

Vi söker volontärer som själva är hbtqi-personer och som bor i eller närheten av antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö och kan tänka sig att engagera sig. 

Som volontär får du utbildning och träning för att kunna besöka unga asylsökande hbtq-personer på förvaret. För att bli volontär förpliktar du dig till att engagera dig och vara aktiv. Vi kommer överens om mängden av engagemang innan vi börjar. 

Deadline för Stockholm – September 30
Deadline för Malmö och Gothenburg – September
30


BAKGRUND

RFSL Ungdom har sedan juni 2016 bedrivit verksamhet för och med asylsökande och nyanlända hbtq-ungdomar inom projektet Newcomers Youth. Verksamheten bedriver sociala mötesplatser och stärkande aktiviteter genom workshops och kreativa processer. Syftet med Newcomers Youth är att öka den psykiska och fysiska hälsan bland asylsökande och nyanlända hbtq-ungdomar. Projektets mål är dessutom att arbeta för en förbättrat rättssäkerhet för denna målgrupp under asylprocessen. Vi erbjuder juridisk rådgivning och utbildar bland annat jurister och andra yrkesverksamma med inflytande på målgruppens asylprocess.

Newcomers Youth har även under de senaste tre åren kunnat erbjuda medlemmar juridisk rådgivning med en jurist som är specialiserad på hbtq och asyl. Detta har stöttat många hbtq-ungdomar i deras asylprocess. Under dessa år har många av de vi varit i kontakt med och stöttat på olika sätt varit hbtq-ungdomar i förvar. Den specifika gruppens behov har ofta varit större än vad vår befintliga verksamhet har kunnat tillgodose. Behoven skiljer sig i viktiga aspekter åt från övriga asylsökande hbtq-ungdomars behov.

RFSL Newcomers är ett projekt som arbetar med hbtq-personer i asylprocessen – fast deras målgrupp är framförallt personer över 25 år. RFSL Newcomers är ett projekt inom RFSL. Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom. RFSL och RFSL Ungdom är två separata organisationer, men projekten RFSL Newcomers och Newcomers Youth har samarbetat vid flertalet tillfällen – bland annat genom att hänvisa medlemmar till varandra med hänvisning till huvudsaklig målgrupp. Vi tar ofta del av erfarenheterna som framkommit i projektet RFSL Newcomers för att göra vår verksamhet relevant.

RFSL Newcomers verksamhet har i över 5 års tid kommit i kontakt med unga hbtq-personer i förvar, men haft för begränsad kunskap och för lite resurser för att kunna bemöta komplexiteten i arbetet med denna målgrupp och de samhällsstrukturer som drabbar just unga hbtq-ungdomar i förvar. Både inom Newcomers Youth och RFSL Newcomers har vi under flera år haft individuell kontakt med unga förvarstagna hbtq-personer. Vi har sett de enorma behovet av både rådgivning och stöd i rättsliga ärenden men även behovet av att få besök av någon som lyssnar och kan ge information om målgruppens rättigheter.


ENGLISH

Newcomers Youth’s Attention Detention project is now looking for volunteers who want to become part of a group, visiting LGBTQI youth at the Migration Agency’s detention centers.

We are looking for you who wants to be part of a team of volunteers who are themselves LGBTQI people and who want to visit and disseminate information and knowledge to young asylum seekers who are detained at one of the Migration Board’s repositories.

We are looking for you who live in or near Stockholm, Gothenburg or Malmö and can think of getting involved.

As a volunteer, you will receive education and training to be able to visit young asylum-seeking LGBT people at the repository. By becoming a volunteer, you commit to being involved and active.

We agree on the amount of commitment before we begin.

Deadline for Stockholm – September 30
Deadline for Malmö and Gothenburg – September 30


BACKGROUND

Since June 2016, RFSL Youth has conducted activities for and with asylum seekers and newly arrived LGBT youths in the Newcomers Youth project. The business conducts social meeting places and strengthening activities through workshops and creative processes. The purpose of Newcomers Youth is to increase the mental and physical health of asylum seekers and newly arrived LGBT youths. In addition, the aim of the project is to work for improved legal security for this target group during the asylum process. We offer legal advice and train lawyers and other professionals with influence on the target group’s asylum process.

Newcomers Youth has also been able to offer members legal advice for the past three years with a lawyer specialising in LGBTQ and asylum. This has supported many LGBTQ youths in their asylum process. During these years, many of the people we have been in contact with and supported in various ways have been LGBT youths in detention. The needs of the specific group have often been greater than our existing operations have been able to meet. The needs differ in important aspects from the needs of other asylum-seeking LGBT youth.

RFSL Newcomers is a project that works with LGBTQ people in the asylum process – although their target group is primarily people over 25 years. RFSL Newcomers is a project within RFSL. Newcomers Youth is a project within RFSL Youth. RFSL and RFSL Youth are two separate organizations, but the projects RFSL Newcomers and Newcomers Youth have collaborated on several occasions – including by referring members to each other with reference to the main target group. We often take part in the experiences gained from the RFSL Newcomers project to make our business relevant.

RFSL Newcomer’s operations have been in contact with young LGBT people in custody for over 5 years, but have had limited knowledge and too little resources to cope with the complexity of working with this target group and the social structures that affect young LGBT youth in custody. Both within Newcomers Youth and RFSL Newcomers, we have for several years had individual contact with young detained LGBTQ persons. We have seen the enormous need for both counseling and support in legal matters, but also the need to be visited by someone who listens and can provide information about the rights of the target group.

Textstorlek