Ordlista | Föreningar | RFSL Ungdom
Ordlista | Föreningar

Vad innebär egentligen plenum? Hur skiljer sig acklamation från votering? Ideella föreningar som RFSL Ungdom har utvecklat massa regler och tekniker för att årsmöten och kongresser ska vara så demokratiska som möjligt. Här är några av de viktigaste orden som du behöver ha koll på! Varje ord har en kort förklaring och står även på engelska.

A


Acklamation | Acclamation
Omröstning genom ja-rop. Ordförande läser upp förslagen och lyssnar efter vilket förslag fick mest röster. Om du tycker att ordförande har hört fel ska du begära votering innan beslut fattas.

Adjungera | Co-opt, to
Årsmötet beslutar om personer som inte är medlemmar i RFSL Ungdom ska ha rätt att närvara och yttra sig på mötet.

Ajournera | Adjourn, to
Mötet beslutar att ta paus och fortsätta förhandlingarna vid ett senare tillfälle.

Ansvarsfrihet | Discharge of liability
Årsmötet beslutar om att godkänna styrelsens arbete förra verksamhetsåret utifrån årsberättelser, bokslut och revisorernas berättelse. Årsmötet kan välja att avslå ansvarsfrihet om styrelsen brutit mot svensk lag eller RFSL Ungdoms stadgar, eller på annat sätt grovt skadat förbundets intressen.

Att-sats | That-Clause
En mening som börjar med ”Att” och som beskriver ett krav. Ett exempel på att-satsa är ”Att förbundsstyrelsen utformar en fikapolicy inför nästa kongress”. Alla förslag har en eller flera att-satser som mötet ska fatta beslut om.

Avslag | Reject, to
Att rösta nej till ett förslag. Motsats till bifall.

Avslagsyrkande | Refusal
Ett förslag om att avslå en att-sats i en motion eller proposition.

Avstå | Abstain to vote
När du lägger ner din röst istället för att bifalla eller avslå.

B


Balansräkning | Balance sheet
Visar föreningens eller förbundets tillgångar.

Begära ordet | Request to speak
När du ber om att få prata i en debatt. Kallas ibland för att sätta upp sig på talarlistan.

Beredningsutskott | Preparation committee
En grupp personer som årsmötet väljer för att arbeta med vissa frågor. Ett beredningsutskott kan skriva pressmeddelande, förbereda val till valberedning eller föreslå jämkningar. Årsmötet beslutar om utskottets förslag ska bifallas eller avslås.

Beslutsordning | Decision procedure
Förklarar hur förslag ska behandlas och i vilken ordning som omröstningar ska ske. Kallas ibland för propositionsordning.

Beslutsprotokoll | Decision protocol
Ett protokoll som endast tar upp vilka beslut som togs.

Bifall | Approve, to
Att rösta ja till ett förslag. Motsats till avslag.

Bokslut | Financial statement
En ekonomisk sammanställning av förra räkenskapsåret med balansräkning och resultaträkning.

Bordlägga | Postpone, to
Att skjuta upp en punkt till ett senare tillfälle. En punkt kan bordläggas till senare i dagordningen eller till ett framtida möte.

Budget | Budget
En ekonomisk plan för kommande räkenskapsår med inkomster och utgifter.

D


Dagordning | Agenda
En lista över alla punkter som ska tas upp på mötet. Våra stadgar bestämmer vilka punkter som ska tas upp på årsmötet och kongressen.

Diskussionsprotokoll | Discussion protocol
Ett protokoll där både diskussioner och beslut är nedtecknade.

Dra tillbaka förslag | Withdraw suggestion
Om du ångrar ditt förslag kan du dra tillbaka det. Ett tillbakadraget förslag går inte till omröstning: däremot kan någon annan välja att lyfta förslaget.

E


Enhällig majoritet | Unanimously
När alla röstar på samma sätt.

Enkel majoritet | Simple majority
När mer än hälften av alla röstar på samma sätt.

Ersättare | Deputy
En person som är vald att ersätta en förtroendevald om den får förhinder. Om till exempel ett ombud inte kan delta på kongressen kan en ersättare ta dens plats. Kallas ibland för suppleant.

F


Fond [ Fund
Pengar som har avsatts till ett särskilt ändamål.

Formalia | Formalities
Punkterna i dagordningen som kommer före redovisningen av förra verksamhetsåret.

Förbund | Federation
Ett samlingsnamn för alla lokala föreningar, distrikt och aktivistgrupper.

Förslag | Suggestion
Ett samlingsnamn för motioner, propositioner och yrkanden. Ett förslag kan innehålla en eller flera att-satser.

Förtroendeuppdrag | Elected position
En förtroendevalds uppdrag eller roll i organisationen. Kallas ibland för roll.

Förtroendevald | Elected representative
Ett samlingsnamn för alla som valts till ett förtroendeuppdrag i en styrelse, valberedning eller som revisor.

H


Handlingar | Papers
Ett underlag som styrelsen skickar ut till medlemmarna före årsmötet. Handlingarna innehåller verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budget, propositioner, motioner, valberedningens berättelse och valberedningens förslag.

I


Ideell förening | Non-profit organization
En förening som drivs utan vinstintresse. Medlemmar och förtroendevalda som engagerar sig gör det till exempel för att hjälpa andra, göra en insats, och skapa en bättre värld.

J


Justera röstlängden | Adjust the electoral roll
Att uppdatera röstlängden så att alla med rösträtt som närvarar på årsmötet är listade. Röstlängden justeras när mötet börjar, när förhandlingarna återupptas och vid begäran.

Justerare | Attester
Person som vals för att läsa igenom protokollet, kontrollera att det stämmer och godkänna det genom sin signatur.

Jämka sig | Reconcile, to
När en drar tillbaka sitt förslag för att stötta ett liknande förslag.

Jäv | Conflict of interests
När en person har personliga intresse i en viss fråga som kan påverka dens omdöme. En person som är jävig ska avstå från att delta i omröstningen.

K


Kandidera | Run for election, to
När en person ställer upp till val till ett förtroendeuppdrag. Kallas ibland för att nominera sig själv.

Kongress | Congress
Det högsta beslutande organet i RFSL Ungdom. Under kongressen samlas ombud från alla distrikt för att diskutera och fatta beslut om kommande verksamhetsår.

Kontrapropositionsvotering | Counter-proposition voting
En form av omröstning som används när det finns flera förslag som står mot varandra och mötet ska fatta ett beslut. Förslagen ställs mot varandra två och två tills ett förslag återstår. Kallas ibland för att vaska fram förslag.

Kvalificerad majoritet | Qualified majority
När mer än två tredjedelar av alla röstar på samma sätt.

L


Ledamot | Board member
En person som sitter i en styrelse utan ett specifikt förtroendeuppdrag. Ibland används ledamot som ett samlingsnamn för alla förtroendevalda i en styrelse eller valberedning.

Lyfta förslag | Bring up suggestion
Ibland kan en behöva lyfta förslag för att det ska gå till omröstning. En kan lyfta sina egna förslag och tillbakadragna förslag.

M


Mandatperiod | Term of office
Tiden för ett förtroendeuppdrag. Som tumregel varar en mandatperiod mellan två årsmöten eller tills personen lämnar sitt förtroendeuppdrag.

Motion | Motion
Förslag som medlemmar skickat in till årsmötet. Motioner ska alltid ingå i handlingarna som skickas ut. Fler personer kan skriva under en gemensam motion.

Motionssvar | Respond to a motion
Styrelsen kan välja att svara motionen i handlingarna. Ett motionssvar är en kommentar på motionen med förslag på att bifalla eller avslå motionen. Styrelsen kan också föreslå tilläggs- eller ändringsyrkanden.

Mötesordförande | Meeting chairperson
Person som vals för att leda årsmötet, fördela ordet och svara på frågor. På kongressen brukar det vara två ordföranden som hjälper varandra.

Mötessekreterare | Meeting secretary
Person som valts för att skriva protokoll över mötet. På kongressen brukar det vara två sekreterare som hjälper varandra.

N


Nominera | Nominate, to
Att föreslå någon till ett förtroendeuppdrag till valberedningen. Om du nominerar dig själv kan en säga att du kandiderar.

Närvarorätt | Right of attendance
Rätten att vara med på mötet. Alla medlemmar har rätt att närvara på kongress och sitt distrikts årsmöte. Som tumregel får du också delta på andra distrikts årsmöte.

O


Observatör | Observer
Medlemmar som inte valts till ombud som deltar på kongressen. Observatörer har närvaro- och yttranderätt, men får inte rösta.

Ombud | Representative
Medlemmar som blivit valda att representera sitt distrikt på kongressen. Ombud har närvaro-, yttrande- och rösträtt på kongressen. De förväntas representera sitt distrikt, läsa igenom handlingarna och delta aktivt.

Ordningsfråga | Point of order
Ordningsfråga handlar om formerna för kongressen som att fråga om beslutsordningen, be om ett förtydligande eller begära en kort paus. Ordningsfrågor bryter talarlistan.

P


Plenum | Plenary meeting
Formellt namn när alla ombuden samlas för förhandlingar på kongressen.

Praxis | Praxis
Hur en förening brukar göra i vissa frågor som inte är grundat i styrdokument.

Presidium | Presidium
Formellt namn för mötesordföranden och mötessekreterare.

Procedurregler | Rules of procedure
Mötet beslutar om hur mötet ska gå till och vilka regler som ska gälla. Kallas ibland för mötesordning eller arbetsordning för möte.

Proposition | Proposition
Förslag som styrelsen skickat in till mötet.

Protokoll | Protocol
Skriftlig sammanställning av ett möte.

R


Replik | Reply
Om någon missförstår dig, ställer en fråga, eller nämner dig i en debatt kan du begära replik. En replik bryter talarlistan: ordförande avgör om repliken ska beviljas.

Reservation | Minority report
En skriftlig motivering till varför du är starkt emot ett beslut som kongressen tagit och vad du anser att kongressen borde ha beslutat istället. Flera personer kan skriva under en gemensam reservation.

Resultaträkning | Income statement
Sammanställning av inkomster och utgifter under ett år.

Revisionsberättelse | Audit report
En rapport av revisorns arbete och en rekommendation till årsmötet ifall styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. Kallas ibland för revisorernas berättelse eller revisorns utlåtande.

Revisor | Auditor
Person som valts för att granska styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Revidering | Revision
När sekreterare rättar eller på annat sätt ändrar en text i efterhand. Mötet beslutar om en revidering ska bifallas eller avslås.

Röstlängd | Electoral roll
En lista på alla deltagare som har rösträtt på mötet.

Rösträknare | Teller
Person som blivit vald att räkna röster på mötet.

Rösträtt | Right to vote
Rätten att rösta. Alla medlemmar har rätt att rösta på distriktets årsmöte. På kongressen är det ombud, förbundsstyrelse och den nationella valberedningen som har rösträtt. Styrelsen får inte rösta om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

S


Sakupplysning | Point of information
Du får begära sakupplysning för att upplysa i en sakfrågaeller påpeka en felaktighet i en debatt. Sakupplysning bryter talarlistan: ordförande avgör om sakupplysningen ska beviljas. En sakupplysning ska vara kortfattad och får inte innehålla några argument.

Sluten omröstning | Secret ballot
Omröstning där alla röster är hemliga: ingen kan se hur du har röstat och du kan inte se hur andra har röstat.

Stadga | Statutes
En förenings regelverk som förklarar föreningens syfte, struktur och arbetssätt. RFSL Ungdom har en förbundsstadga på riksnivå: alla distrikt har en egen stadga för lokal nivå.

Streck i debatten | Close the debate
Om du tycker att en debatt går på tomgång utan att tillföra något nytt kan du begära streck i debatten. Om mötet bifaller förslaget får alla med yttranderätt begära ordet en sista gång. Ett draget streck innebär att det inte går skriva upp sig på talarlistan och att mötet går till omröstning när talarlistan är tom.

T


Talarlista | Speakers’ list
Listan över alla med yttranderätt som begärt ordet i en debatt. Det är presidiet som ansvarar för att göra och pricka av listan.

Tidsbegränsning | Time limit
Om mötet har ont om tid kan du begära tidsbegränsning. Om mötet bifaller förslaget tar presidiet tid på talarna i debatten och har rätt att avbryta när tiden tar slut.

Tilläggsyrkande | Addition
Ett förslag om att lägga till en att-sats i en motion eller proposition.

V


Valberedning | Nomination committee
En grupp personer som valts för att förbereda ett förslag på förtroendevalda till nästa årsmöte.

Valberedningens berättelse | Nomination committee’s report
En redovisning av valberedningens arbete under förra verksamhetsåret. Ibland innehåller berättelsen också en analys av föreningen och vad vilka behov den har.

Valberedningens förslag | Nomination committee’s proposal
En lista med kandidater som ställer upp till förtroendeuppdrag.

Verksamhetsberättelse | Annual report
En redovisning för vad styrelsen gjorde under förra verksamhetsåret.

Verksamhetsplan | Operational plan
En plan på vad styrelsen ska göra fram tills nästa årsmöte.

Y


Yrkande | Amendment
Förslag som deltagarna lägger under diskussionen. Ett yrkande kan vara att avslå, lägga till eller ändra en att-sats.

Yttranderätt | Right to speak
Rätten att skicka in motioner, skriva yrkanden och delta i diskussioner och debatter. Alla medlemmar har rätt att yttra sig på kongress och sitt distrikts årsmöte. Som tumregel får du också yttra dig på andra distrikts årsmöte.

Å


Årsmöte | Annual Meeting
Det högsta beslutande organet i ett distrikt. Medlemmarna samlas på årsmötet för att diskutera och fatta beslut om kommande verksamhetsår.

Ä


Ändringsyrkande | Adjust
Ett förslag om att ändra en att-sats i en motion eller proposition.

Textstorlek