Ordlista | Föreningar | RFSL Ungdom
Ordlista | Föreningar

Vad innebär egentligen plenum? Hur skiljer sig acklamation från votering? Ideella föreningar som RFSL Ungdom har utvecklat massa regler och tekniker för att årsmöten och kongresser ska vara så demokratiska som möjligt. Här är några av de viktigaste orden som du behöver ha koll på!

A


Acklamation
Omröstning genom ja-rop. Ordförande läser upp förslagen och lyssnar efter vilket förslag fick mest röster. Om du tycker att ordförande har hört fel ska du begära votering innan beslut fattas.

Adjungera
Årsmötet beslutar om personer som inte är medlemmar i RFSL Ungdom ska ha rätt att närvara och yttra sig på mötet.

Ajournera
Mötet beslutar att ta paus och fortsätta förhandlingarna vid ett senare tillfälle.

Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar om att godkänna styrelsens arbete förra verksamhetsåret utifrån årsberättelser, bokslut och revisorernas berättelse. Årsmötet kan välja att avslå ansvarsfrihet om styrelsen brutit mot svensk lag eller RFSL Ungdoms stadgar, eller på annat sätt grovt skadat förbundets intressen.

Att-sats
En mening som börjar med ”Att” och som beskriver ett krav. Ett exempel på att-satsa är ”Att förbundsstyrelsen utformar en fikapolicy inför nästa kongress”. Alla förslag har en eller flera att-satser som mötet ska fatta beslut om.

Avslag
Att rösta nej till ett förslag. Motsats till bifall.

Avslagsyrkande
Ett förslag om att avslå en att-sats i en motion eller proposition.

Avstå
När du lägger ner din röst istället för att bifalla eller avslå.

B


Balansräkning
Visar föreningens eller förbundets tillgångar.

Begära ordet
När du ber om att få prata i en debatt. Kallas ibland för att sätta upp sig på talarlistan.

Beredningsutskott
En grupp personer som årsmötet väljer för att arbeta med vissa frågor. Ett beredningsutskott kan skriva pressmeddelande, förbereda val till valberedning eller föreslå jämkningar. Årsmötet beslutar om utskottets förslag ska bifallas eller avslås.

Beslutsordning
Förklarar hur förslag ska behandlas och i vilken ordning som omröstningar ska ske. Kallas ibland för propositionsordning.

Beslutsprotokoll
Ett protokoll som endast tar upp vilka beslut som togs.

Bifall
Att rösta ja till ett förslag. Motsats till avslag.

Bokslut
En ekonomisk sammanställning av förra räkenskapsåret med balansräkning och resultaträkning.

Bordlägga
Att skjuta upp en punkt till ett senare tillfälle. En punkt kan bordläggas till senare i dagordningen eller till ett framtida möte.

Budget
En ekonomisk plan för kommande räkenskapsår med inkomster och utgifter.

D


Dagordning
En lista över alla punkter som ska tas upp på mötet. Våra stadgar bestämmer vilka punkter som ska tas upp på årsmötet och kongressen. Dagorningen kallas ibland för föredragningslista.

Diskussionsprotokoll
Ett protokoll där både diskussioner och beslut är nedtecknade.

Dra tillbaka förslag
Om du ångrar ditt förslag kan du dra tillbaka det. Ett tillbakadraget förslag går inte till omröstning: däremot kan någon annan välja att lyfta förslaget.

E


Enhällig majoritet
När alla röstar på samma sätt.

Enkel majoritet
När mer än hälften av alla röstar på samma sätt.

Ersättare
En person som är vald att ersätta en förtroendevald om den får förhinder. Om till exempel ett ombud inte kan delta på kongressen kan en ersättare ta dens plats. Kallas ibland för suppleant.

F


Fond
Pengar som har avsatts till ett särskilt ändamål.

Formalia
Punkterna i dagordningen som kommer före redovisningen av förra verksamhetsåret.

Förbund
Ett samlingsnamn för alla lokala föreningar, distrikt och aktivistgrupper.

Förslag
Ett samlingsnamn för motioner, propositioner och yrkanden. Ett förslag kan innehålla en eller flera att-satser.

Förtroendeuppdrag
En förtroendevalds uppdrag eller roll i organisationen. Kallas ibland för roll.

Förtroendevald
Ett samlingsnamn för alla som valts till ett förtroendeuppdrag i en styrelse, valberedning eller som revisor.

H


Handlingar
Ett underlag som styrelsen skickar ut till medlemmarna före årsmötet. Handlingarna innehåller verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budget, propositioner, motioner, valberedningens berättelse och valberedningens förslag.

Helgruppssamling
När alla deltagarna är samlade för att debattera och rösta. Kallas ibland för plenum.

I


Ideell förening
En förening som drivs utan vinstintresse. Medlemmar och förtroendevalda som engagerar sig gör det till exempel för att hjälpa andra, göra en insats, och skapa en bättre värld.

J


Justera röstlängden
Att uppdatera röstlängden så att alla med rösträtt som närvarar på årsmötet är listade. Röstlängden justeras när mötet börjar, när förhandlingarna återupptas och vid begäran.

Justerare
Person som vals för att läsa igenom protokollet, kontrollera att det stämmer och godkänna det genom sin signatur.

Jämka sig
När en drar tillbaka sitt förslag för att stötta ett liknande förslag.

Jäv
När en person har personliga intresse i en viss fråga som kan påverka dens omdöme. En person som är jävig ska avstå från att delta i omröstningen.

K


Kandidera
När en person ställer upp till val till ett förtroendeuppdrag. Kallas ibland för att nominera sig själv.

Kongress
Det högsta beslutande organet i RFSL Ungdom. Under kongressen samlas ombud från alla distrikt för att diskutera och fatta beslut om kommande verksamhetsår.

Kontrapropositionsvotering
En form av omröstning som används när det finns flera förslag som står mot varandra och mötet ska fatta ett beslut. Förslagen ställs mot varandra två och två tills ett förslag återstår. Kallas ibland för att vaska fram förslag.

Kvalificerad majoritet
När mer än två tredjedelar av alla röstar på samma sätt.

L


Ledamot
En person som sitter i en styrelse utan ett specifikt förtroendeuppdrag. Ibland används ledamot som ett samlingsnamn för alla förtroendevalda i en styrelse eller valberedning.

Lyfta förslag
Ibland kan en behöva lyfta förslag för att det ska gå till omröstning. En kan lyfta sina egna förslag och tillbakadragna förslag.

M


Mandatperiod
Tiden för ett förtroendeuppdrag. Som tumregel varar en mandatperiod mellan två årsmöten eller tills personen lämnar sitt förtroendeuppdrag.

Motion
Förslag som medlemmar skickat in till årsmötet. Motioner ska alltid ingå i handlingarna som skickas ut. Fler personer kan skriva under en gemensam motion.

Motionssvar
Styrelsen kan välja att svara motionen i handlingarna. Ett motionssvar är en kommentar på motionen med förslag på att bifalla eller avslå motionen. Styrelsen kan också föreslå tilläggs- eller ändringsyrkanden.

Mötesordförande
Person som vals för att leda årsmötet, fördela ordet och svara på frågor. På kongressen brukar det vara två ordföranden som hjälper varandra.

Mötessekreterare
Person som valts för att skriva protokoll över mötet. På kongressen brukar det vara två sekreterare som hjälper varandra.

N


Nominera
Att föreslå någon till ett förtroendeuppdrag till valberedningen. Om du nominerar dig själv kan en säga att du kandiderar.

Närvarorätt
Rätten att vara med på mötet. Alla medlemmar har rätt att närvara på kongress och sitt distrikts årsmöte. Som tumregel får du också delta på andra distrikts årsmöte.

O


Observatör
Medlemmar som inte valts till ombud som deltar på kongressen. Observatörer har närvaro- och yttranderätt, men får inte rösta.

Ombud
Medlemmar som blivit valda att representera sitt distrikt på kongressen. Ombud har närvaro-, yttrande- och rösträtt på kongressen. De förväntas representera sitt distrikt, läsa igenom handlingarna och delta aktivt.

Ordningsfråga
Ordningsfråga handlar om formerna för kongressen som att fråga om beslutsordningen, be om ett förtydligande eller begära en kort paus. Ordningsfrågor bryter talarlistan.

P


Plenum
Formellt namn när alla ombuden samlas för förhandlingar på kongressen.

Praxis
Hur en förening brukar göra i vissa frågor som inte är grundat i styrdokument.

Presidium
Formellt namn för mötesordföranden och mötessekreterare.

Procedurregler
Mötet beslutar om hur mötet ska gå till och vilka regler som ska gälla. Kallas ibland för mötesordning eller arbetsordning för möte.

Proposition
Förslag som styrelsen skickat in till mötet.

Protokoll
Skriftlig sammanställning av ett möte.

R


Replik
Om någon missförstår dig, ställer en fråga, eller nämner dig i en debatt kan du begära replik. En replik bryter talarlistan: ordförande avgör om repliken ska beviljas.

Reservation
En skriftlig motivering till varför du är starkt emot ett beslut som kongressen tagit och vad du anser att kongressen borde ha beslutat istället. Flera personer kan skriva under en gemensam reservation.

Resultaträkning
Sammanställning av inkomster och utgifter under ett år.

Revisor
Person som valts för att granska styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Revisionsberättelse
En rapport av revisorns arbete och en rekommendation till årsmötet ifall styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet. Kallas ibland för revisorernas berättelse eller revisorns utlåtande.

Revidering
När sekreterare rättar eller på annat sätt ändrar en text i efterhand. Mötet beslutar om en revidering ska bifallas eller avslås.

Röstlängd
En lista på alla deltagare som har rösträtt på mötet.

Rösträknare
Person som blivit vald att räkna röster på mötet.

Rösträtt
Rätten att rösta. Alla medlemmar har rätt att rösta på distriktets årsmöte. På kongressen är det ombud, förbundsstyrelse och den nationella valberedningen som har rösträtt. Styrelsen får inte rösta om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

S


Sakupplysning
Du får begära sakupplysning för att upplysa i en sakfrågaeller påpeka en felaktighet i en debatt. Sakupplysning bryter talarlistan: ordförande avgör om sakupplysningen ska beviljas. En sakupplysning ska vara kortfattad och får inte innehålla några argument.

Sluten omröstning
Omröstning där alla röster är hemliga: ingen kan se hur du har röstat och du kan inte se hur andra har röstat.

Stadga
En förenings regelverk som förklarar föreningens syfte, struktur och arbetssätt. RFSL Ungdom har en förbundsstadga på riksnivå: alla distrikt har en egen stadga för lokal nivå.

Streck i debatten
Om du tycker att en debatt går på tomgång utan att tillföra något nytt kan du begära streck i debatten. Om mötet bifaller förslaget får alla med yttranderätt begära ordet en sista gång. Ett draget streck innebär att det inte går skriva upp sig på talarlistan och att mötet går till omröstning när talarlistan är tom.

T


Talarlista
Listan över alla med yttranderätt som begärt ordet i en debatt. Det är presidiet som ansvarar för att göra och pricka av listan.

Tidsbegränsning
Om mötet har ont om tid kan du begära tidsbegränsning. Om mötet bifaller förslaget tar presidiet tid på talarna i debatten och har rätt att avbryta när tiden tar slut.

Tilläggsyrkande
Ett förslag om att lägga till en att-sats i en motion eller proposition.

V


Valberedning
En grupp personer som valts för att förbereda ett förslag på förtroendevalda till nästa årsmöte.

Valberedningens berättelse
En redovisning av valberedningens arbete under förra verksamhetsåret. Ibland innehåller berättelsen också en analys av föreningen och vad vilka behov den har.

Valberedningens förslag
En lista med kandidater som ställer upp till förtroendeuppdrag.

Verksamhetsberättelse
En redovisning för vad styrelsen gjorde under förra verksamhetsåret.

Verksamhetsplan
En plan på vad styrelsen ska göra fram tills nästa årsmöte.

Y


Yrkande
Förslag som deltagarna lägger under diskussionen. Ett yrkande kan vara att avslå, lägga till eller ändra en att-sats.

Yttranderätt
Rätten att skicka in motioner, skriva yrkanden och delta i diskussioner och debatter. Alla medlemmar har rätt att yttra sig på kongress och sitt distrikts årsmöte. Som tumregel får du också yttra dig på andra distrikts årsmöte.

Å


Årsmöte
Det högsta beslutande organet i ett distrikt. Medlemmarna samlas på årsmötet för att diskutera och fatta beslut om kommande verksamhetsår.

Ä


Ändringsyrkande
Ett förslag om att ändra en att-sats i en motion eller proposition.

Textstorlek