fbpx
Rollerna i förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder RFSL Ungdom mellan kongresserna. Det är förbundsstyrelsen som ser till att besluten som medlemmarna tog på kongressen blir verklighet, som jobbar politiskt och tar beslut om RFSL Ungdoms verksamhet. Förbundsstyrelsen har nära samarbete och dialog med distrikten och aktivistgrupperna. Förbundsstyrelsen kan också ta hjälp av organisationens kansli, där de olika projekten bedrivs och där RFSL Ungdoms sakkunniga i olika hbtq-relaterade frågor arbetar. Även om förbundsstyrelsens olika medlemmar har egna uppdrag är de valda som grupp, och alla är gemensamt ansvariga för organisationen.

Varje förbundsstyrelse består av 7 till 19 medlemmar med olika uppdrag. Enligt RFSL Ungdoms stadga ska följande roller alltid finnas i förbundsstyrelsen:

  • förbundsordförande
  • vice förbundsordförande (1–2 st)
  • förbundssekreterare
  • förbundskassör
  • ledamot (3–9 st)
  • suppleant (0–5 st).

Förbundsordförande
Förbundsordföranden är RFSL Ungdoms ansikte utåt: det är du som företräder förbundet i media och andra viktiga forum. Det är också du som har ansvar för förbundets politiska påverkansarbete och är RFSL Ungdoms representant i styrelsen i vårt föräldraförbund RFSL. Förbundsordföranden ansvarar för att leda förbundsstyrelsens arbete. Du arbetar på kansliet och jobbar nära kanslichefen.

Vice förbundsordförande
På kongressen väljs en till två vice förbundsordförande. Deras uppdrag är att tillsammans med förbundsordföranden leda förbundsstyrelsen. Som vice förbundsordförande är du ett stöd för förbundsordföranden, men har också eget ansvar och kan jobba med interna och/eller externa frågor i organisationen. Det är också vice förbundsordföranden som vikarierar för förbundsordföranden och tar över hens uppgifter om hen inte är tillgänglig.

Förbundssekreterare
Förbundssekreteraren ansvarar för RFSL Ungdoms dokumentation. Det är en person som älskar att jobba med text och förstår hur viktigt det är med struktur. Du uppdaterar förbundets policyer och styrdokument som stadgar, principprogram och vision. Förbundssekreteraren för också protokoll under styrelsens möten och uppdaterar förbundets mallar och dokument tillsammans med organisationsutvecklaren.

Förbundskassör
Förbundskassören ansvarar för den strategiska planeringen av förbundets ekonomi. Det är du som granskar att budgeten följs genom att göra löpande genomgångar av det ekonomiska arbetet och komma med förslag på ändringar. Du har också i uppdrag att stötta distriktens kassörer i deras arbete. Eftersom det dagliga ekonomiarbetet utförs av administratör, kanslichef och ekonomiassistent på kansliet behöver du inte vara expert på det praktiska arbetet, men det är viktigt att du har ett intresse för att pengarna i förbundet används på rätt sätt.

Ledamöter
På kongressen väljs 3 till 9 ledamöter som har en ordinarie plats i styrelsen. Ledamöterna deltar i att fatta och genomföra besluten. Arbetet sker ofta i arbetsgrupper, som exempelvis arbetsgruppen för sex och hälsa och internationella arbetsgruppen. Ofta engagerar sig ledamöterna inom ett visst område och tar sig an särskilda uppdrag från styrelsen, som att besöka distrikten och planera aktiviteter på nationella arrangemang.

Suppleanter
Kongressen kan välja upp till fem suppleanter, vilket är ett annat ord för ersättare. Om en ledamot inte kan komma till ett styrelsemöte kan du hoppa in och får då rösta åt ledamoten som inte kunde komma. Skulle en ledamot tvingas avbryta sitt engagemang under verksamhetsåret kan du väljas in som ledamot fram till nästa kongress.

Textstorlek