Hälsa / Sex för X

Sex för X

Sex för X är RFSL Ungdoms rapport om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Rapporten baseras på en enkät som spreds på Qruiser, Grindr, sociala medier och fysiska mötesplatser. Enkäten riktade sig till hbtq-personer mellan 14 och 25 år och marknadsfördes som en enkät om sex. Det var totalt 2079 svarande. Rapporten beskriver situationen för de svarande som har haft sex mot ersättning och deras behov av stöd.

Sex för X har tre fokusområden:
• Sexuell hälsa och sexuell utsatthet
• Förekomst av sex mot ersättning och arenor för sex mot ersättning
• Behov av och önskemål kring stöd

Av alla 2079 svarande hade 17,7 procent (368 personer) erfarenhet av sex mot ersättning. Då rapporten baseras på ett självselekterat urval – det vill säga att de som svarade i enkäten själva valde att delta – är siffrorna inte representativa för alla unga hbtq-personer.

De hbtq-personer som har haft sex mot ersättning bor såväl i storstadsområden som i mindre städer eller på landsbygden, är av olika kön och har olika sexuella läggningar. Ciskillar är den grupp som i högst utsträckning har erfarenhet av sex mot ersättning (21 procent), därefter följer personer med transerfarenhet (17,1 procent). Minst vanligt är det bland cistjejer, men även där har en betydande andel denna erfarenhet (12,9 procent). Kontakter för sex mot ersättning tas främst via internet-communityn.

De unga som har sex mot ersättning använder mer sällan kondom än personer som inte har sex mot ersättning. 23,4 procent av de unga som har sex mot ersättning har heller aldrig testat sig för hiv eller andra sexuellt överförbara infektioner.

Många unga uttrycker att de inte vill ha någon typ av stöd. Bland de unga som vill ha stöd är personer med transerfarenhet och unga som utsatts för sexuellt tvång överrepresenterade. En liten andel av de unga hade sökt stöd kopplat till att ha sex mot ersättning. Många beskrev även möten med hälso- och sjukvård eller socialtjänst. En del unga lyfter erfarenheter av mindre bra bemötande från yrkesverksamma, medan andra unga har positiva erfarenheter. De flesta som svarade på enkäten betonar vikten av att inte bli dömd i mötet med yrkesverksamma.

Hela Sex för X finns att ladda ner gratis eller beställa i RFSL Ungdoms webbshop.

Undrar du något om sex mot ersättning?

På pegasus finns information och chatt för dig som har erfarenhet av eller funderingar kring sex mot ersättning.