Våra åsikter

Våra åsikter

Antirasism

RFSL Ungdom är ett antirasistiskt förbund. Det betyder att vi ser att vissa behandlas bättre och andra sämre utifrån normer som finns i vårt samhälle. Rasismen i Sverige och i världen gör att vita människor som grupp har fler privilegier och större makt än personer som rasifieras som grupp. RFSL Ungdom ser att det finns en vithetsnorm i samhället och kämpar för att bryta den. Personer som utsätts för flera förtryck samtidigt, t.ex. både rasism och homofobi, drabbas hårdast. Normer leder till förutfattade meningar, diskriminering, och våld. Vi verkar för att ingen ska behöva bli utsatt för rasism, vare sig i samhället eller inom RFSL Ungdom.

Queerfeminism

RFSL Ungdom är ett queerfeministiskt förbund. Det betyder att vi anser att det finns en könsmaktsordning. Vi tror inte att alla män automatiskt har mer makt, det kan vara andra faktorer som skapar orättvisa, privilegier och förtryck. Men män och maskulinitet värderas enligt normer högre än kvinnor och femininitet. Det syns även i hbtq-rörelsen, där homo- och bisexuella cismän generellt haft fler maktpositioner och mer inflytande än homo- och bisexuella ciskvinnor och transpersoner. Det betyder inte att kön alltid är den avgörande maktfaktorn eller att alla enskilda personer alltid tar del av dessa fördelar.

Asyl- och migrationspolitik

På kongressen 2017 antog RFSL Ungdom ett ställningstagande om asyl- och migrationsfrågor. I det uppmärksammar RFSL Ungdom att hbtq-personer som söker asyl, är nyanlända och/eller papperslösa är extra utsatta, men också att de som inte är hbtq-personer och behöver skydd ska ha rätt till det. Här kan du läsa ställningstagandet. RFSL Ungdom driver just nu det treåriga projektet Newcomers Youth som finansieras av Arvsfonden. Projektet riktar sig till unga hbtq-personer som är nyanlända, asylsökande och/eller papperslösa. Läs mer om projektet på newcomersyouth.se

Kön

RFSL Ungdom ifrågasätter hur hetero- och cisnormen delar in människor i två kön, kvinnor och män, och hur kvinnor och män förväntas vara feminina respektive maskulina. Vi vet att det finns fler än två kön och att människor väljer att definiera sig på många olika sätt. Det som avgör en persons kön är könsidentiteten, inte hur kroppen ser ut eller hur en klär sig.

Trans

Alla människor äger sin egen kropp, sina känslor och sin identitet och har därför själva rätten att definiera eller inte definiera sitt kön. RFSL Ungdom kräver att alla ska få bestämma sitt eget juridiska kön och att juridiskt kön ska vara oberoende av kroppen. Yttre omständigheter som till exempel ålder och medborgarskap ska inte påverka byte av juridiskt kön. Processen ska vara lätt att genomföra och handläggningen ska ske skyndsamt. Alla unga transpersoner som har behov av könsbekräftande vård ska ha rätt till det. Vi verkar för att alla transpersoner i behov av stöd ska få det och bedriver också egen stödverksamhet för unga transpersoner, läs mer om det på transformering.se

Intersex

Många personer som är födda med en kropp som på olika sätt inte passar tvåkönsnormens förväntningar väljer att kalla sig intersex. Intersex kan ses som ett samlingsbegrepp för många olika variationer av kroppar. Många intersexbarn utsätts för kirurgiska ingrepp som kan liknas vid könsstympning. Detta sker ofta utan barnets samtycke och har starkt negativ inverkan på barnets hälsa. RFSL Ungdom jobbar för att få stopp på könsstympningar av intersex-barn och att alla intersexpersoner ska ha rätt till stöd och könsbekräftande vård vid behov.

Sex och sexualitet

Alla människor ska ha samma rätt och möjlighet till sexuell hälsa, oavsett sexuell identitet, sexuell praktik, kropp, könsidentitet eller könsuttryck. Varken lagstiftning eller normer ska begränsa den sexualitet eller sexuella praktik som bygger på njutning, ömsesidighet och samtycke från alla inblandade. RFSL Ungdom tar avstånd från sexuella handlingar där självbestämmandet begränsas och samtycke påverkas av olika former av maktobalans och beroendeförhållanden. Har du frågor om sex, sexualitet och relationer? Mejla gärna oss på sex@rfslungdom.se

Hiv och STI-prevention

RFSL Ungdom verkar för att fokus i hiv- och STI-politiken ska vara på prevention. Alla ska ges de bästa förutsättningarna genom kunskap, motivation och faktiska möjligheter att ha sex på ett sätt som minimerar risken för överföring – både den som lever med hiv och den som inte gör det. Stigma kopplat till hiv i kombination med samhällets heteronormativitet gör att många hbtq-ungdomar har sämre möjligheter att ha sex som minimerar risken för överföring av hiv jämfört med unga som följer heteronormen. För att hivpreventionen ska vara effektiv behöver fokus ligga på prevention direkt riktad till de grupper som löper störst risk att drabbas av hiv. Har du frågor om hiv och andra STI? Mejla sex@rfslungdom.se

Internationellt arbete

RFSL Ungdom jobbar för global rättvisa, det vill säga en hållbar och rättvis värld där allas mänskliga rättigheter garanteras. Marginaliserade grupper som hbtq-personer är extra utsatta i delar av världen som saknar resurser, där det finns brister i mänskliga rättigheter och bristande demokrati. Därför jobbar vi internationellt i solidaritet med engagerade hbtq-ungdomar världen över. Det internationella arbetet sker främst genom organisationens medlemskap i IGLYO, ILGA och Transgender Europe, och de kunskapsutbyten som sker genom de paraplyorganisationerna.

Kom med!

Bli en del av RFSL Ungdom redan idag, genom att bli medlem!