Vårt uppdrag | RFSL Ungdom
Vårt uppdrag
Senast uppdaterad 2023-08-25
Syntolkning: Ett fotografi av en graffitimålning med RFSL Ungdoms namn.

Du kan nog gissa dig till varför RFSL Ungdom finns. Men vet du vilka frågor vi driver, vad vi vill uppnå och hur vårt arbete ska gå till? Svaren på dem här frågorna hittar du i vårt ändamål, vision och grundprinciper. Tillsammans utgör dem RFSL Ungdoms uppdrag!

Ändamål


Ett ändamål beskriver varför en organisation finns och vilket syfte organisationen har. RFSL Ungdoms syfte står i vår förbundsstadga och normalstadgar för lokalföreningar.

Förbundsstadgar, 2023: § 1. Ändamål, Mom.1:

RFSL Ungdoms ändamål är att verka för att alla unga personer, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskaraktäristika, får sina mänskliga rättigheter, som beskrivna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Europakonventionen, tillgodosedda. RFSL Ungdom verkar därför för ett öppet och inkluderande samhälle utifrån de av förbundsstämman fastställda grundprinciperna.

Normalstadgar för lokalföreningar, 2023: § 2. Ändamål, Mom.1:

Lokalföreningens ändamål är att verka för RFSL Ungdoms ändamål i lokal karaktär.

Vision


En vision beskriver en framtida situation som organisationen strävar efter att uppnå. Visionen behöver inte vara realistisk utan är snarare ett drömscenario om vad vi vill uppnå i de bästa av världar. Den kan fungera som en inspirationskälla, en sammanfattning av vårt arbete eller en påminnelse om vad vi kämpar för.

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqia-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Kärlek och respekt

En värld fylld av kärlek och respekt är en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor. För RFSL Ungdom innebär det en värld fri från fördomar och förtryck på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, könskaraktäristika, sexualitet och sexuell läggning. Det innebär också en värld fri från andra normer och förtryck som begränsar människor och hindrar dem från att uttrycka sig fritt. För att nå en värld fylld av respekt och kärlek kräver RFSL Ungdom att hbtqia-ungdomar aldrig utsätts för diskriminering, hatbrott, våld, kränkningar eller annan negativ särbehandling.

Att vara sig själv

Alla hbtqia-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill när kön, könsidentitet, könsuttryck, könskaraktäristika, sexualitet och sexuell läggning inte begränsar individens möjlighet eller rätt att uttrycka sin identitet. Hbtqia-ungdomars rättigheter och möjligheter att vara sig själva är okränkbara. Ingen ska behöva anpassa sig efter begränsande normer. Hbtqia-ungdomar ska, när de är sig själva och uttrycker sin identitet, alltid mötas med respekt oavsett om de följer normer eller inte. När hbtqia-ungdomar känner sig trygga att vara, leva och uttrycka sig fritt i alla sammanhang har vi uppnått vår vision.

Grundprinciper


Grundprinciper beskriver hur en organisation arbetar utifrån sitt syfte för att uppfylla sin vision. De kan jämföras med värdeord eller värdegrund som leder RFSL Ungdom framåt. Grundprinciperna omfattar allt vi gör: från vår politiska och sociala verksamhet till projekt och kommunikationen med våra medlemmar.

När RFSL Ungdom utvecklar ny politik eller nya verksamheter ska grundprinciperna genomsyra arbetet. Om vi någon gång skulle göra något som bryter mot grundprinciperna är det en varningsflagga att förbundet är på väg åt fel håll.

RFSL Ungdom är en rättighetsbaserad medlemsrörelse för unga hbtqia-personers självbestämmanderätt.

Rättigheter

RFSL Ungdom utgår från ett intersektionellt rättighetsperspektiv och är en queerfeministisk och antirasistisk organisation.

Medlemsrörelse

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse av, med och för unga hbtqia-personer, där vi tillsammans skapar förändring.

Självbestämmande

RFSL Ungdom utgår från queera och normkritiska förhållningssätt där allas rätt till sin egen kropp och identitet är självklar.