Vårt uppdrag | RFSL Ungdom
Vårt uppdrag
Senast uppdaterad 2022-09-14
Syntolkning: Ett fotografi av en graffitimålning med RFSL Ungdoms namn.

Du kan nog gissa dig till varför RFSL Ungdom finns till. Men vet du vad vi arbetar med, vad för vi strävar efter och hur vårt arbete ska gå till? Svaren på dem här frågorna hittar du i vårt syfte, vision och grundprinciper. Tillsammans utgör dem RFSL Ungdoms uppdrag!

Syfte


Ett syfte beskriver varför en organisation finns och vilka ändamål den har. RFSL Ungdoms syfte står i vår förbundsstadga och våra normalstadgar för distrikt och aktivistgrupper. Distriktens syfte skiljer sig från förbundets: det är för att distrikten har en särskild roll i förbundet.

Förbundsstadga, 2022, § 1. Namn och ändamål:

[RFSL Ungdoms] ändamål är:

  • att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter. En värld där alla människor, oavsett sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck samt könskaraktäristika, oavsett hur de väljer att uttrycka dessa, har lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka,
  • att erbjuda hjälp och stöd till medlem och annan person som hamnat i en svår situation på grund av sin sexuella läggning, sexualitet, könsidentitet och/eller könsuttryck samt könskaraktäristika, eller hur de väljer att uttrycka dessa,
  • att främja forskning samt främja och bedriva saklig upplysning om homo- och bisexualitet, transfrågor samt queera och intersexfrågor som specifikt berör unga,
  • att främja samarbete och samverkan med vuxenförbundet RFSL:s lokala, regionala, nationella och internationella verksamhet, samt
  • att initiera och upprätthålla kontakter med liknande organisationer i och utanför Sverige.

Normalstadga för distrikt, 2019, § 2. Syfte:

  • Distriktets ska inom sitt upptagningsområde arbeta för hbtqi-personers rättigheter genom social och politisk verksamhet, därmed har distrikten ansvar för verksamhet på regional och lokal nivå.
  • Distriktet ska stödja aktivistgrupper och engagerade medlemmar inom distriktet.
  • Distriktet får stöd av förbundet i sitt arbete.

Vision


En vision beskriver en framtida situation som organisationen strävar efter att uppnå. Visionen behöver inte vara realistisk utan är snarare ett drömscenario om vad vi vill uppnå i de bästa av världar. Den kan fungera som en inspirationskälla, en sammanfattning av vårt arbete eller en påminnelse om vad vi kämpar för.

RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqi- ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

Kärlek och respekt

En värld fylld av kärlek och respekt är en värld där mänskliga rättigheter uppfylls, människor respekteras och alla möts av rättvisa utifrån lika villkor. För RFSL Ungdom innebär det en värld fri från fördomar och förtryck på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, könskaraktäristika, sexualitet och sexuell läggning. Det innebär också en värld fri från andra normer och förtryck som begränsar människor och hindrar dem från att uttrycka sig fritt. För att nå en värld fylld av respekt och kärlek kräver RFSL Ungdom att hbtqia-ungdomar aldrig utsätts för diskriminering, hatbrott, våld, kränkningar eller annan negativ särbehandling.

Att vara sig själv

Alla hbtqia-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill när kön, könsidentitet, könsuttryck, könskaraktäristika, sexualitet och sexuell läggning inte begränsar individens möjlighet eller rätt att uttrycka sin identitet. Hbtqia- ungdomars rättigheter och möjligheter att vara sig själva är okränkbara. Ingen ska behöva anpassa sig efter begränsande normer. Hbtqia-ungdomar ska, när de är sig själva och uttrycker sin identitet, alltid mötas med respekt oavsett om de följer normer eller inte. När hbtqia-ungdomar känner sig trygga att vara, leva och uttrycka sig fritt i alla sammanhang har vi uppnått vår vision.

Grundprinciper


Grundprinciper beskriver hur en organisation arbetar utifrån sitt syfte för att uppfylla sin vision. De kan jämföras med värdeord eller värdegrund som leder RFSL Ungdom framåt. Grundprinciperna omfattar allt vi gör: från vår politiska och sociala verksamhet till projekt och kommunikationen med våra medlemmar.

När RFSL Ungdom utvecklar ny politik eller nya verksamheter ska grundprinciperna genomsyra arbetet. Om vi någon gång skulle göra något som bryter mot grundprinciperna är det en varningsflagga att förbundet är på väg åt fel håll.

RFSL Ungdom är en rättighetsbaserad medlemsrörelse för unga hbtqia-personers självbestämmanderätt.

Rättigheter

RFSL Ungdom utgår från ett intersektionellt rättighetsperspektiv och är en queerfeministisk och antirasistisk organisation.

Medlemsrörelse

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse av, med och för unga hbtqia-personer, där vi tillsammans skapar förändring.

Självbestämmande

RFSL Ungdom utgår från queera och normkritiska förhållningssätt där allas rätt till sin egen kropp och identitet är självklar.