RFSL Ungdoms logga med vit text.
Sök
Stäng denna sökruta.

Förtroendeuppdrag

Här kan du läsa mer om förtroendeuppdrag i RFSL Ungdom.

Ett förtroendeuppdrag är en form av roll som medlemmar kan väljas till av årsmötet eller förbundsstämman. Som förtroendevald har du extra ansvar för att leda RFSL Ungdoms verksamhet på lokal eller nationell nivå. Om du vill väljas till ett förtroendeuppdrag ska du nominera dig till lokalföreningens eller förbundets valberedning.

Styrelse

Styrelsen har gemensamt ansvar för lokalföreningens verksamhet och ekonomi fram tills nästa årsmöte. Den ansvarar både för strategiskt arbete som att utvärdera och planera, men också det operativa arbetet som att genomföra föreningens verksamhet.

I lokalföreningar består styrelsen av tre, fem eller sju ledamöter, varav en är ordförande. Många styrelser utser också en kassör, en sekreterare och/eller en vice, läs mer nedan. Alla som sitter i styrelsen kallas för styrelsemedlemmar.

Vad gör styrelsen under året?

 • Leda föreningens verksamhet
 • Genomföra årsmötets beslut
 • Möjliggöra engagemang
 • Värva nya medlemmar
 • Ha ett årsmöte och konstituerande möte
 • Ha minst fyra styrelsemöten
 • Skicka in underlag till kansliet
 • Deklarera
 • Överlämna

Ordförande

Ordförande är den som leder styrelsens arbeten. Den har övergripande ansvar för att planera, samordna och följa upp så att beslut verkställs. Den ansvarar för att planera och leda styrelsemöten, fördela arbetsuppgifter och se till att styrelseledamöterna är med och tar gemensamt ansvar för verksamheten. Ordförande ska tillsammans med styrelsen se till att all verksamhet drivs enligt våra stadgar, grundprinciper, årsmötets beslut och policys.

Exempel på uppgifter

 • Samordna styrelsens arbete
 • Kalla till styrelsemöten
 • Förbereda dagordning
 • Följa upp tidigare beslut
 • Kontaktperson
 • Firmatecknare

Styrelseledamot

Styrelseledamöter är personer som är valda av årsmötet till att sitta i styrelsen. De är lokalföreningens företrädare och bidrar aktivt i styrelsens strategiska och operativa arbete. Ofta har ledamöterna viktiga resurser och perspektiv för att leda och utveckla lokalföreningen. Det är vanligt att några av ledamöterna utses till kassör, sekreterare och/eller vice. De kan också ha andra ansvarsområden inom verksamhet och administration.

Exempel på ansvarsområden

 • Sociala aktiviteter
 • Politisk påverkan
 • Folkbildning
 • Kommunikation & Sociala medier
 • Medlemshantering
 • Samarbeten
 • Talesperson

Styrelseledamöter kan också väljas till...

Kassören har extra koll ansvar för föreningens ekonomi och ser till att pengarna används på rätt sätt. Den ansvarar för att sköta bokföringen, betala fakturor, hantera utlägg och kvitton och hålla styrelsen uppdaterad om ekonomin. Kassören ska ta fram ett budgetförslag tillsammans med resten av styrelsen.

Exempel på uppgifter

 • Bokföra transaktioner
 • Hantera kvittoredovisningar
 • Sammanställa bokslut
 • Deklarera
 • Söka och redovisa bidrag
 • Firmatecknare

Sekreterare har extra ansvar för föreningens styrdokument, protokoll och övriga dokument. Den skriver protokoll vid styrelsemöten, skickar ut dem till ledamöterna efter mötet och ser till att de signeras av rätt personer. Sekreterare brukar också ha ansvar för föreningens arkivering och ser till att dokument förvaras på ett säkert och överskådligt sätt. Den kan också hjälpa ordförande att skriva underlag inför styrelsemöten.

Exempel på uppgifter

 • Skriva protokoll
 • Sammanställa verksamhetsberättelse
 • Arkivering
 • Kommunikation
 • Medlemsansvarig

En vice ordförande är ett stöd till ordinarie ordförande. Vid den ordinarie ordförandes frånvaro ska vice ordförande ta över dens arbetsuppgifter. Om ordinarie ordförande lämnar sitt uppdrag brukar vice ordförande utnämnas till tillförordnad ordförande fram tills nästa årsmöte.

En ersättare är en ledamot i reserv som tar över en styrelseledamots mandat i dens frånvaro. Om en styrelseledamot lämnar sitt uppdrag väljs ersättaren in som ny styrelseledamot fram tills nästa årsmöte.

Revisor

Årsmötet ska välja minst en revisor. Revisorn granskar styrelsens arbete och hantering av pengar under verksamhetsåret. Den ser också till att styrelsen verkställer beslut och följer föreningens styrdokument, god föreningssed och svensk lagstiftning. Revisorn fyller en viktig funktion för föreningens demokratiska process: den är ett stöd till medlemmar, har rätt att tolka lokalföreningens stadgar och hanterar visselblåsningar.

Ibland delas rollen som revisor upp i två: ekonomisk revisor och verksamhetsrevisor. En ekonomisk revisor granskar föreningens bokföring och det ekonomiska arbetet, medan en verksamhetsrevisorn fokuserar på verkställandet av beslut, att verksamheter följer förbundets grundprinciper och att styrelsemöten har varit beslutsmässiga.

Krav på revisorer

Som revisor är det bra att du vet hur föreningar och bokföring fungerar. Om du har erfarenhet av revisionsarbete är det en bonus! Du bör inte vara släkt eller i en nära relation med någon i styrelsen. Däremot behöver du inte vara medlem i RFSL Ungdom.

Revisor

Valberedningen är en arbetsgrupp som ansvarar för att ta fram förslag på personer som årsmöte ska välja till förtroendeuppdrag. Valberedarna tar reda på vart lokalföreningen befinner sig och vilka erfarenheter och perspektiv som förtroendevalda behöver. De ansvarar också för att samla in nomineringar, intervjua kandidater och sammanställa ett förslag till årsmötet

Exempel på arbetsuppgifter

 • Analysera föreningens behov och utmaningar
 • Ta fram en kravprofil
 • Samla in nomineringar
 • Intervjua kandidater
 • Skriva valberedningens förslag

Vill du veta mer?

Hör av dig om du har frågor om engagemang, volontärskap, föreningsarbete och demokrati!