RFSL Ungdoms logga med vit text.
Engagera dig / Förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag

Våra förtroendevalda ansvarar för verksamheten och väljs av medlemmarna. Läs mer om våra förtroendeuppdrag här.

Ett förtroendeuppdrag är en form av roll som medlemmar kan väljas till av årsmötet eller förbundsstämman. Som förtroendevald har du extra ansvar för att leda RFSL Ungdoms verksamhet på lokal eller nationell nivå. Om du vill väljas till ett förtroendeuppdrag ska du nominera dig till lokalföreningens eller förbundets valberedning.

Styrelse

Styrelsen leder lokalföreningens arbete och har gemensamt ansvar för verksamhet och ekonomi mellan årsmöten. Den ansvarar både för strategiskt och operativt arbete som att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter och politisk påverkan.

I lokalföreningar består styrelsen av tre, fem eller sju ledamöter, varav en är ordförande. Många styrelser utser också en kassör, en sekreterare och/eller en vice, läs mer nedan. Alla som sitter i styrelsen kallas för styrelsemedlemmar.

Vad gör styrelsen under året?

 • Genomföra årsmötets beslut.
 • Arrangera aktiviteter för medlemmar.
 • Ha ett konstituerande möte.
 • Ha minst fyra styrelsemöten.
 • Ha ett årsmöte.
 • Överlämna.

Ordförande

Ordförande är den som leder styrelsens arbeten. Den har övergripande ansvar för att planera, samordna och följa upp så att beslut verkställs. Den ansvarar för att planera och leda styrelsemöten, fördela arbetsuppgifter och se till att styrelseledamöterna är med och tar gemensamt ansvar för verksamheten. Ordförande ska tillsammans med styrelsen se till att all verksamhet drivs enligt stadgar, årsmötets beslut och styrdokument.

Exempel på uppgifter

 • Leda styrelsens arbete.
 • Förbereda och kalla till styrelsemöten.
 • Delta på nationella arrangemang.
 • Återkoppla information från förbundet.
 • Följa upp beslut och uppgifter.
 • Kontaktperson
 • Firmatecknare

Styrelseledamot

Styrelseledamöter är personer som är valda av årsmötet till att sitta i styrelsen. De är lokalföreningens företrädare och bidrar aktivt i styrelsens strategiska och operativa arbete. Ofta har ledamöterna viktiga resurser och perspektiv för att leda och utveckla lokalföreningen. Det är vanligt att några av ledamöterna utses till kassör, sekreterare och/eller vice ordförande. De kan också ha andra ansvarsområden inom verksamhet och administration.

Exempel på ansvarsområden

 • Tryggare mötesplats
 • Politisk påverkan
 • Folkbildning
 • Kommunikation & Sociala medier
 • Medlemshantering
 • Samarbeten
 • Talesperson

Styrelseledamöter kan också väljas till...

Kassören har extra koll ansvar för föreningens ekonomi och ser till att pengarna används på rätt sätt. Den ansvarar för att sköta bokföringen, betala fakturor, hantera utlägg och kvitton och hålla styrelsen uppdaterad om ekonomin. Kassören ska ta fram ett budgetförslag tillsammans med resten av styrelsen.

Exempel på uppgifter

 • Bokföra transaktioner
 • Hantera kvittoredovisningar
 • Sammanställa bokslut
 • Deklarera
 • Söka och redovisa bidrag
 • Firmatecknare

Sekreterare har extra ansvar för föreningens styrdokument, protokoll och övriga dokument. Den skriver protokoll vid styrelsemöten, skickar ut dem till ledamöterna efter mötet och ser till att de signeras av rätt personer. Sekreterare brukar också ha ansvar för föreningens arkivering och ser till att dokument förvaras på ett säkert och överskådligt sätt. Den kan också hjälpa ordförande att skriva underlag inför styrelsemöten.

Exempel på uppgifter

 • Skriva protokoll
 • Sammanställa verksamhetsberättelse
 • Arkivering
 • Kommunikation
 • Medlemsansvarig

En vice ordförande är ett stöd till ordinarie ordförande. Vid den ordinarie ordförandes frånvaro ska vice ordförande ta över dens arbetsuppgifter. Om ordinarie ordförande lämnar sitt uppdrag brukar vice ordförande utnämnas till tillförordnad ordförande fram tills nästa årsmöte.

En ersättare är en ledamot i reserv som tar över en styrelseledamots mandat i dens frånvaro. Om en styrelseledamot lämnar sitt uppdrag väljs ersättaren in som ny styrelseledamot fram tills nästa årsmöte.

Revisor

Årsmötet ska välja minst en revisor. Revisorn granskar styrelsens arbete och hantering av pengar under verksamhetsåret. Den ser också till att styrelsen verkställer beslut och följer föreningens styrdokument, god föreningssed och svensk lagstiftning. Revisorn fyller en viktig funktion för föreningens demokratiska process: den är ett stöd till medlemmar, har rätt att tolka lokalföreningens stadgar och hanterar visselblåsningar.

Ibland delas rollen som revisor upp i två: ekonomisk revisor och verksamhetsrevisor. Den förstnämnda granskar föreningens bokföring och det ekonomiska arbetet, medan den sistnämnda fokuserar på verkställandet av beslut, att verksamheter följer förbundets grundprinciper och att styrelsemöten har varit beslutsmässiga.

Krav på revisorer

Som revisor är det viktigt att du vet hur föreningar och bokföring fungerar. Om du har erfarenhet av revisionsarbete är det en bonus! Du behöver inte vara medlem i RFSL Ungdom. Däremot bör du inte vara släkt med eller  i en nära relation till någon i styrelsen.

Valberedning

Valberedningen är en arbetsgrupp som ansvarar för att ta fram förslag på personer som årsmöte ska välja till förtroendeuppdrag. Valberedarna tar reda på vart lokalföreningen befinner sig och vilka erfarenheter och perspektiv som förtroendevalda behöver. De ansvarar också för att samla in nomineringar, intervjua kandidater och sammanställa ett förslag till årsmötet

Exempel på arbetsuppgifter

 • Analysera föreningens behov och utmaningar
 • Ta fram en kravprofil
 • Samla in nomineringar
 • Intervjua kandidater
 • Skriva valberedningens förslag

Vill du veta mer?

Hör av dig om du har frågor om engagemang, volontärskap, föreningsarbete och demokrati!