Förtroendeuppdrag | RFSL Ungdom
Förtroendeuppdrag
Senast uppdaterad 2023-08-25

Förtroendeuppdrag är ett viktigt uppdrag eller roll i RFSL Ungdom. Om du har ett förtroendeuppdrag innebär det att årsmötet har gett dig sitt förtroende och valt dig till uppdraget. De flesta förtroendeuppdrag finns i en styrelse, som revisor eller i en valberedning.

Som tumregel måste du vara medlem i RFSL Ungdom för att kunna bli vald till ett förtroendeuppdrag. Du behöver också kandidera eller nomineras av någon annan till valberedningen eller årsmötet. I slutändan är det årsmötet som väljer vilka som får förtroendet att leda föreningen tills nästa årsmöte.

Styrelse


Styrelsen har gemensamt ansvar för lokalföreningens verksamhet och ekonomi fram tills nästa årsmöte. Den ansvarar både för strategiskt arbete som att utvärdera och planera, men också det operativa arbetet som att genomföra föreningens verksamhet. I lokalföreningar består styrelsen av tre, fem eller sju ledamöter, varav en är ordförande. Många styrelser utser också en kassör, en sekreterare och/eller en vice, läs mer nedan. Alla som sitter i styrelsen kallas för styrelsemedlemmar.

Vad gör styrelsen under året?

 • Leda föreningens verksamhet
 • Genomföra årsmötets beslut
 • Möjliggöra engagemang
 • Värva nya medlemmar
 • Ha ett årsmöte och konstituerande möte
 • Ha minst fyra styrelsemöten
 • Skicka in underlag till kansliet
 • Deklarera
 • Överlämna
Ordförande

Ordförande har övergripande ansvar för att planera, samordna och följa upp styrelsens arbete så att fattade beslut verkställs. Den ansvarar för att kalla till och leda styrelsens möten, delegera arbetsuppgifter, stötta styrelseledamöterna och utveckla ett hållbart engagemang. Ordförande ser också till att styrelsen följer beslut, styrdokument, god föreningssed och svensk lagstiftning.

Exempel på uppgifter:

 • Samordna styrelsens arbete
 • Kalla till styrelsemöten
 • Förbereda dagordning
 • Följa upp tidigare beslut
 • Kontakt med förbundet
 • Firmatecknare
Styrelseledamot

Styrelseledamöter är personer som är valda av årsmötet till att sitta i styrelsen. De är lokalföreningens företrädare och bidrar aktivt i styrelsens strategiska och operativa arbete. Ofta har ledamöterna viktiga resurser och perspektiv för att leda och utveckla lokalföreningen. Det är vanligt att några av ledamöterna utses till kassör, sekreterare och/eller vice. De kan också ha andra ansvarsområden inom verksamhet och administration.

Exempel på ansvarsområden:

 • Tryggare mötesplatser
 • Politisk påverkan
 • Folkbildning
 • Kommunikation
 • Medlemsvärvning
 • Engagemang
 • Medlemsvård
 • Samarbeten
Kassör

Kassören har extra ansvar för föreningens ekonomi och ser till att pengarna används på rätt sätt. Den ansvarar för att bereda budget, sköta bokföringen, betala fakturor och redovisa ekonomin till styrelse och årsmöte. Kassören är också föreningens kontaktperson till banken, Skatteverket och bidragsgivare.

Exempel på uppgifter:

 • Bokföra transaktioner
 • Verkställa in- och utbetalningar
 • Sammanställa bokslut
 • Deklarera
 • Söka och redovisa bidrag
 • Firmatecknare
Sekreterare

Sekreterare har extra ansvar för föreningens styrdokument, protokoll och övriga dokument. Den skriver protokoll vid styrelsemöten och ser till att dokument förvaras på ett säkert och överskådligt sätt. Sekreterare är ofta även ansvariga för föreningens kommunikation på mejl och sociala medier.

Exempel på uppgifter:

 • Skriva protokoll
 • Sammanställa verksamhetsberättelse
 • Arkivering
 • Kommunikation
 • Medlemsansvarig
Vice ordförande

En vice ordförande tar över ordförandes arbetsuppgifter i dens frånvaro. Om ordförande lämnar sitt uppdrag brukar vice ordförande tar vice ordförande över förtroendeuppdraget fram tills nästa årsmöte. I övrigt stöttar vice ordförande övriga styrelseledamöters arbete vid behov.

Ersättare

En ersättare är en ledamot i reserv som tar över en styrelseledamots mandat i dens frånvaro. Om en styrelseledamot lämnar sitt uppdrag väljs ersättaren in som ny styrelseledamot fram tills nästa årsmöte.

Revisor


Årsmötet ska alltid välja en revisor. Revisorn granskar styrelsens arbete och ekonomi under verksamhetsåret. Den ser också till att styrelsen genomför årsmötets beslut och följer föreningens styrdokument, god föreningssed och svensk lagstiftning. Revisorn fyller en viktig funktion för föreningens demokratiska process: den är ett stöd till medlemmar, har rätt att tolka lokalföreningens stadgar och hanterar visselblåsningar.

Krav på revisorer:

Som revisor är det bra att du vet hur föreningar och bokföring fungerar. Om du har erfarenhet av revisionsarbete är det en bonus! Du måste inte vara medlem i RFSL Ungdom.

Valberedning


Valberedningen är en arbetsgrupp som ansvarar för att ta fram förslag på personer som årsmöte ska välja till förtroendeuppdrag. Valberedarna tar reda på vart lokalföreningen befinner sig och vilka erfarenheter och perspektiv som förtroendevalda behöver. De ansvarar också för att samla in nomineringar, intervjua kandidater och sammanställa ett förslag till årsmötet

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Analysera föreningens behov och utmaningar
 • Ta fram en kravprofil
 • Samla in nomineringar
 • Intervjua kandidater
 • Skriva valberedningens förslag

Ombud


Ombud är medlemmar som blivit valda av lokalföreningens styrelse att representera lokalföreningen på förbundsstämman. Förutom närvaro- och yttranderätt har de också rätt att lägga förslag och rösta. Ombud förväntas läsa handlingarna, deltar aktivt i diskussionerna och föra lokalföreningens talan.