Organisation | RFSL Ungdom
Organisation
Senast uppdaterad 2023-08-31
En karta med fält och pilar som visar relationen mellan medlemmar, lokalföreningar, förbundsstämma (gröna fält), förbundsstyrelse, ordförand eoch arbetsutskott (lila fält) samt kanslichef och verksamhetsområden (rosa fält).

RFSL Ungdom är en demokratisk medlemsrörelse: utan medlemmarnas engagemang finns vi inte! Medlemmarna är i sin tur anslutna i lokalföreningar som ansvarar för förbundets lokala verksamhet. Varje oktober samlas lokalföreningarna på vår årliga förbundsstämma. På förbundsstämman granskar lokalföreningarna avgående förbundsstyrelses arbete, fattar beslut och väljer personer till förtroendeuppdrag. Förbundsstyrelsen ansvarar för att förvalta förbundets verksamhet mellan två förbundsstämmor och har arbetsgivaransvar till vårt kansli med anställd personal.

Medlemmar


Alla som är upp till 30 år och står bakom vårt syfte och våra stadgar kan bli medlemmar i RFSL Ungdom helt gratis. Som medlem har du rätt att delta i våra aktiviteter, skicka in förslag, vara med och bestämma på lokalföreningens årsmöte och nominera dig till förtroendeuppdrag. Detta kallas ibland för medlemsinflytande.

Medlemskapet är knutet till en av våra lokalföreningar: du väljer själv vilken lokalförening du vill bli medlem i. Ditt medlemskap gäller fram tills 31 december: du behöver med andra ord förnya ditt medlemskap varje år.

Lokalföreningar


Medlemmar är anslutna till lokalföreningar, vilket är självständiga ideella föreningar som verkar för RFSL Ungdoms ändamål på lokal nivå. Lokalföreningen arbetar med tryggare mötesplatser, politisk påverkan och folkbildning i en eller flera kommuner. Det är i lokalföreningarna som det mesta av RFSL Ungdoms verksamhet sker!

Det är medlemmarna som startar och leder lokalföreningar med stöd från förbundsstyrelse och kansli. Det krävs minst fyra medlemmar för att starta en lokalförening: tre styrelseledamöter och en revisor. Medlemmarna ska ansöka om att bli antagna som en ny lokalförening till förbundsstyrelsen. De ska också hålla ett uppstartsmöte och anta RFSL Ungdoms normalstadgar.

Förbundsstämma


Förbundsstämman är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ och sammanträder i oktober månad varje år. På förbundsstämman granskar lokalföreningarna avgående förbundsstyrelses arbete, fattar beslut och väljer personer till förtroendeuppdrag. Det är också här som lokalföreningarna bestämmer vad förbundet ska göra och tycka på nationell nivå.

Varje lokalförening får mandat eller röster utifrån hur många medlemmar de hade vid årsskiftet. Ju fler medlemmar lokalföreningen hade, desto mer mandat får dem på förbundsstämman. Lokalföreningen ska också utse ombud som representerar lokalföreningen under förhandlingarna. Ett ombud kan ha flera mandat.

Förbundsstyrelse


Förbundsstämman väljer en förbundsstyrelse (förkortat FS) som leder och förvaltar RFSL Ungdom under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen består av sju, nio, elva eller tretton ledamöter, varav en förbundsordförande och två vice förbundsordförande. Förbundsstyrelsen är också RFSL Ungdoms ansikte utåt i den offentliga debatten och har arbetsgivaransvar till vårt kansli.

Under förbundsstyrelsen finns ett arbetsutskott (förkortat AU) som ansvarar för att planera förbundsstyrelsens sammanträden och hantera brådskande ärenden som inte kan vänta tills nästa styrelsemöte.

Kansli


Kansliet är RFSL Ungdoms anställda personal som ansvarar för vår nationella och internationella verksamheter. Kansliet står under förbundsstyrelsen och kanslichefen. Personalen arbetar främst med olika projekt som blivit finansierade av myndigheter, stiftelser och andra bidragsgivare. Genom projekt kan RFSL Ungdom arbeta med nya frågor, testa nya verksamheter och nå ut till nya målgrupper.