Vår organisation | RFSL Ungdom
Vår organisation
Så här fungerar vi!
Distrikt

Distrikten drivs av medlemmar som vill skapa tryggare mötesplatser och påverka politiken lokalt. Varje distrikt är en självstyrande förening med egna stadgar och styrdokument. Årsmötet är distriktets högst beslutande organ och hålls före 31 juni varje år. På årsmötet går medlemmarna igenom vad distriktet gjorde förra året och vad distriktet ska göra det här året. Under årsmötet väljer också medlemmarna en distriktsstyrelse, valberedning och revisor.

Aktivistgrupper

Medlemmar kan också engagera sig i aktivistgrupper, vilket är självstyrande nätverk som drivs av medlemmar. Varje grupp leds av minst två aktivister och de flesta fokuserar på ett ämne eller stad, som spelkvällar i Västerås. Andra grupper är nationella och drivs som internetforum eller arrangörsgrupper.

Kongressen

Kongressen hålls i mars varje år och är RFSL Ungdoms högsta beslutande organ. Upp till 99 medlemmar från hela landet träffas under en helg för att bestämma vad förbundet ska göra och vilka politiska frågor vi ska arbeta med. På kongressen väljs också en förbundsstyrelse som ska leda arbetet, valberedning och revisorer.

Medlemmarna som deltar på kongressen kallas för ombud och väljs av sina distrikt i januari och februari. Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen och delta i diskussioner, men det är bara ombuden som har rätt att lägga förslag och rösta. hur många ombud ett distrikt får skicka beror på hur många medlemmar distriktet har.

Styrdokument

Det finns olika former a styrdokument som stadgar, principprogram, strategi, verksamhetsplan och policys. Stadgar är nedskrivna regler som alla måste följa. Stadgarna beskriver RFSL Ungdoms syfte samt hur förbundet är uppbyggt och fungerar. Vårt principprogram och våra politiska ställningstaganden beskriver vad vi tycker i olika frågor, medan vår strategi och verksamhetsplan beskriver vad vi ska arbeta med. Slutligen har vi policys som beskriver hur kansliets och förbundsstyrelsen ska arbeta.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen väljs på kongressen och har i uppdrag att leda RFSL Ungdoms nationella arbete tills nästa kongress. De ansvarar för vårt politiska påverkansarbete och representerar RFSL Ungdom i media, debatter och arrangemang. De ansvarar också för förbundets ekonomi och stöttar distriktens och aktivistgruppernas arbete.

Arbetsgrupper

Varje år skapar förbundsstyrelsen arbetsgrupper som är ansvariga för att arbeta med och uppfylla målen som bestämts på kongressen. Vissa arbetsgrupper är samma år efter år och andra förändras. Arbetsgrupperna består av medlemmar från förbundsstyrelsen, sakkunnig personal och engagerade medlemmar som dig!

Kansli

Förbundsstyrelsen är arbetsgivare till RFSL Ungdoms anställda som jobbar på vårt kansli i Stockholm. Vi har en kanslichef, organisationsutvecklare, administratör och sakkunniga inom trans och sex. Resten av personalen jobbar med ett av förbundets olika projekt. Projekten är viktiga för att vi ska kunna arbeta med nya frågor eller nå nya målgrupper.

Textstorlek