Förtroendeuppdrag | RFSL Ungdom
Förtroendeuppdrag
Senast uppdaterad 2023-01-26

Förtroendeuppdrag är ett viktigt uppdrag eller roll i RFSL Ungdom. Om du har ett förtroendeuppdrag innebär det att årsmötet har gett dig sitt förtroende och valt dig till uppdraget. De flesta förtroendeuppdrag finns i en styrelse, som revisor eller i en valberedning. Att vara distriktets ombud på kongressen är också ett förtroendeuppdrag.

Som tumregel måste du vara medlem i RFSL Ungdom för att kunna bli vald till ett förtroendeuppdrag. Du behöver också bli nominerad till valberedningen: du kan också nominera dig själv på årsmötet om du deltar. I slutändan är det årsmötet som väljer vilka som får förtroendet att leda föreningens verksamhet tills nästa årsmöte.

Styrelse


Styrelsen har gemensamt ansvar för att leda föreningen fram tills nästa årsmöte. Enligt vår normalstadga för distrikt ska distriktet ha minst en ordförande, en kassör och två ledamöter. Vi brukar kalla dem för styrelsemedlemmar.

Årsmötet bestämmer föreningens verksamhet. Det viktigaste är att verksamheten följer föreningens verksamhetsplan, budget och stadgar. Utöver det finns det några saker som styrelsen alltid ska göra under året.

Vad ska göras under året?

 • Leda föreningens verksamhet
 • Genomföra årsmötets beslut
 • Möjliggöra engagemang
 • Värva nya medlemmar
 • Ha ett årsmöte och konstituerande möte
 • Ha minst fyra styrelsemöten
 • Lämna uppgifter till RFSL Ungdom
 • Deklarera
 • Överlämna
Ordförande

Ordförande planerar och leder styrelsens arbete. Den ansvarar för att kalla till styrelsemöten, förbereda dagordningar och ser till att styrelsen följer beslut, styrdokument och lagar. Medlemmar och personal som har frågor om föreningen brukar vända sig till ordförande.

Exempel på uppgifter:

 • Samordna styrelsens arbete
 • Kalla till styrelsemöten
 • Förbereda dagordning
 • Följa upp tidigare beslut
 • Hantera konflikter
 • Firmatecknare
Kassör

Kassören har extra koll på ekonomi och ser till att pengarna används på rätt sätt. Den följer upp budgeten och ansvarar för bokföring och att söka bidrag. Den uppdaterar styrelsen och medlemmar om föreningens ekonomi. Kassören är också föreningens kontaktperson till banken, Skatteverket och bidragsgivare.

Exempel på uppgifter:

 • Sköta bokföring
 • Verkställa in- och utbetalningar
 • Förbereda bokslut
 • Deklarera
 • Söka bidrag
 • Firmatecknare
Sekreterare

Sekreterare ansvarar för att föreningens dokumentation och styrdokument. Den skriver protokoll för styrelsemöten och ser till att föreningens dokument förvaras korrekt. Sekreterare är också ansvariga för föreningens kommunikation på mail, sociala medier och post.

Exempel på uppgifter:

 • Skriva protokoll
 • Följa upp beslut
 • Arkivering
 • Kommunikation
 • Medlemsansvarig
Ledamot

Ledamöter har ofta särskilda kunskaper, erfarenheter och nätverk som är viktiga för styrelsens arbete. På styrelsemöten bidrar ledamöter med viktiga perspektiv och hjälper styrelsen att fatta bra beslut. Det är också vanligt att ledamöter väljs som ansvariga för föreningens verksamhet, håller föreläsningar och workshops, och avlastar andra styrelsemedlemmar vid behov.

Exempel på ansvarsområden:

 • Trygga mötesplatser
 • Politisk påverkan
 • Utbildning
 • Tillgänglighet
 • Projekt
Vice

En vice ordförande hjälper ordförande med sina uppgifter. Ifall ordförande är ledig eller får förhinder hoppar vice ordförande in som ersättare. Skulle ordinarie ordförande lämna sitt uppdrag brukar vice ordförande ta över uppdraget fram tills nästa årsmöte. Det är möjligt att utse vice kassör och sekreterare.

Ersättare

Suppleant är en ledamot i reserv som hoppar in om en ledamot inte kan delta på ett styrelsemöte. Ersättaren brukar väljas in som ordinarie ledamot Ifall en förtroendevald lämnar sitt uppdrag. Vi kallar ibland ersättare för suppleant.

Firmatecknare

Firmatecknare har rätt att företräda föreningen i sin namnteckning: detta kallas för att teckna firma. Detta innebär att firmatecknare kan hämta ut paket, göra utbetalningar och ingå avtal i föreningens namn. Oftast är det ordförande och kassör som är firmatecknare, men det går att välja andra personer: det går också att välja tre eller fler firmatecknare.

Krav på firmatecknare:

Alla medlemmar kan väljas till firmatecknare, men som tumregel måste de uppfylla följande krav för att godkännas av banken:

 • Minst 18 år
 • Svenskt personnummer
 • Svenskt ID-legitimation
Medlemsansvarig

Medlemsansvarig har tillgång till RFSL Ungdoms medlemsregister som vi delar med RFSL. För att få tillgång till registret måste den fylla i ett avtal om sekretess. Vi kallar ibland medlemsansvarig för medlemshanterare eller medlemsadmin. Oftast är det sekreterare som är medlemsansvarig.

Du ansvarar för att…

 • Registerutdrag endast innehåller relevant information
 • Registerutdrag endast delas med behöriga
 • Förstöra registerutdrag efter användning

Du får aldrig…

 • Lämna ut personuppgifter till tredje part
 • Lämna ut dina inloggningsuppgifter
 • Göra sökningar som inte är nödvändiga för dina arbetsuppgifter
Talesperson

En talesperson är föreningens ansikte utåt och företräder föreningen vid kontakt med media. Talespersoner brukar också vara kontaktperson för samarbetsorganisationer och i viktiga sammanhang. Skulle det uppstå en krissituation är det talespersonen som uttalar sig. Oftast är det ordförande som är talesperson, men det går att välja andra personer.

Revisor


Revisorer granskar styrelsens arbete under verksamhetsåret och ser till att styrelsen genomför årsmötets beslut, följer styrdokument och lagar. Revisorer ska också kontrollera bokföringen och skriva en revisionsberättelse till årsmötet. Revisorer är ett stöd till medlemmar och förtroendevalda och ska tolka stadgan och ta emot visselblåsningar.

Krav på revisorer:

Som revisor är det bra att du vet hur föreningar och bokföring fungerar. Om du har erfarenhet av revisionsarbete är det en bonus! Du måste inte vara medlem i RFSL Ungdom.

Valberedning


Valberedningen ansvarar för att föreslå personer som nästa årsmöte ska välja till förtroendeuppdrag. Valberedarna håller sig uppdaterade om hur det står till med föreningen. Valberedningen samlar också in nomineringar från medlemmar och intervjuar alla som blivit nominerade.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Analysera föreningens behov och utmaningar
 • Ta fram en kravprofil
 • Samla in nomineringar
 • Intervjua kandidater
 • Skriva valberedningens förslag

Ombud


Ombud är medlemmar som blivit valda av årsmötet att representera sitt distrikt på kongressen. Som ombud representerar du ditt distrikt på kongressen. Förutom närvaro- och yttranderätt har du också rätt att lägga förslag och rösta. Vi förväntar oss att du läser kongresshandlingarna, deltar aktivt i diskussionerna och för distriktets talan.

Du nominerar dig genom att mejla ditt distrikt före årsmötet.

Från nominering till ombud

 1. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap.
 2. Mejla ditt distrikt innan årsmötet.
 3. Delta på årsmötet.
 4. Distriktet meddelar RFSL Ungdom innan kongressen.