RFSL Ungdoms logga med vit text.
Nyheter / Öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om behovet av en ny könstillhörighetslag

Öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om behovet av en ny könstillhörighetslag

Amnesty, RFSL och RFSL Ungdom har skickat ett brev till Sveriges statsminister Ulf Kristersson avseende behovet av en ny, moderniserad och rättighetsbaserad könstillhörighetslag.

Ulf Kristersson, vi vänder oss till dig i en angelägen fråga som Amnesty, RFSL och RFSL Ungdom även tagit upp med den tidigare regeringen: behovet av en ny, moderniserad och rättighetsbaserad könstillhörighetslag. Frågan berör tämligen få människor i Sverige, men en modern lagstiftning på området som tar sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation är desto viktigare för dem som lagen faktiskt är till för.

Amnesty, RFSL och RFSL Ungdom har, i likhet med många andra remissinstanser och civilsamhällesorganisationer lämnat flera yttranden över de olika förslag som lagts fram sedan 2018. Förslagen som vi fått möjlighet att yttra oss om skiljer sig dock på ett avgörande sätt från den senaste lagrådsremissen, Förbättrade möjligheter att ändra kön, som presenterades den 28 juli 2022. I lagrådsremissen har den rättighetsbaserade utgångspunkten övergivits, som garanterar individens rätt att erkännas för den hen är, baserat på självidentifikation. För att ändra juridiskt kön kommer det istället även fortsättningsvis krävas en utredning av vården följt av ett myndighetsbeslut.

Hela idén med att upphäva den nuvarande könstillhörighetslagen och ersätta den med två lagar, var att separera den juridiska processen från den medicinska. I den senaste lagrådsremissen är inte ändring av det kön som framgår i folkbokföringen längre en förutsättning för underlivskirurgi. Däremot är kontakt med vården samt tillstånd från Socialstyrelsen, fortsatt en förutsättning för att få ändra juridiskt kön.

Trygga respekten för könsidentiteten

Detta går stick i stäv med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR:s, hållning som understryker att ingen ska tvingas dölja, undertrycka eller förneka sin könsidentitet och som uppmanat medlemsstaterna att alltid utfärda personbevis som speglar individens självupplevda könstillhörighet. Även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter betonar att en individs självdefinierade könsidentitet ska erkännas juridiskt, socialt och medicinskt för att överensstämma med rätten till privatliv i artikel 8, Europakonventionen. FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättade 2016 ett uppdrag som oberoende expert i fråga om sexuell läggning och könsidentitet (Independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity). De rapporter som den oberoende experten lämnat till FN:s generalförsamling om erkännande av juridiskt kön lyfter fram vissa sätt att trygga respekten för könsidentiteten. Medlemsstaterna uppmanas att möjliggöra erkännande av juridisk könsidentitet på ett sätt som är förenligt med rätten till frihet från diskriminering, jämlikt rättsskydd, skydd för privatlivet, identiteten och yttrandefriheten, samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att ett sådant erkännande ska grunda sig på sökandens självbestämmanderätt, vara en enkel administrativ process och inte vara förenad med kränkande krav, såsom läkarintyg, operation, behandling, sterilisering eller skilsmässa. Processen ska innefatta erkännande av andra än binära identiteter samt säkerställa att minderåriga har möjlighet att få sin könsidentitet erkänd.

Efter år av utredning och beredning av frågan i Sverige är vi dessvärre delvis tillbaka där vi startade. Som skäl för den tidigare regeringens kursändring angavs att den inte fullt ut kunde överblicka konsekvenserna av att införa en ny lag om ändring av kön i folkbokföringen baserat på självidentifikation. Det som åsyftas är hur ändring av kön och nytt personnummer kan komma att missbrukas i brottsliga syften av andra personer än de som lagen är till för.

Sverige enda landet i Norden som ännu inte har en könstillhörighetslag som utgår från självbestämmande

Amnesty Sverige, RFSL och RFSL Ungdom finner det anmärkningsvärt att man i beredningsarbetet inte inhämtat och tagit del av erfarenheterna från andra länder som tillåter ändring av juridiskt kön utan prövning av könsidentiteten, däribland Argentina, Belgien, Brasilien, Colombia, Irland, Island, Malta, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz och Uruguay. Särskilt anmärkningsvärt är att inte erfarenheterna i Danmark och Norge undersökts, två närliggande grannländer som sedan flera år tillbaka haft en sådan lagstiftning på plats. Vi står i kontakt med Amnesty i våra grannländer och oss veterligen har det inte rapporterats om något allvarligt missbruk i brottsligt syfte. Däremot har lagstiftningen varit betydelsefull för att stärka transpersoners rätt till integritet och självbestämmande. I september 2022 presenterade Finlands regering sin proposition om att bland annat åtskilja fastställandet av juridiskt kön från medicinska undersökningar och behandlingar. I propositionen behandlas även risken för missbruk i brottsligt syfte men där har man funnit att behovet och nyttan av en reformerad könstillhörighetslag överväger de risker som finns. Den 1 februari i år röstades detta lagförslag igenom. Sverige är därmed det enda landet i Norden som ännu inte har en könstillhörighetslag som utgår från individens självbestämmande.

Vi vet att frågan om att modernisera 1972 års könstillhörighetslag nu ligger på ditt och Socialdepartementets bord. Därför vill vi tydliggöra att Amnesty, RFSL och RFSL Ungdom vill se en förenklad transparent process där det rättsligt erkännande av individens könsidentitet baseras på självidentifikation och som inte villkoras av inblandning av hälso- och sjukvården eller kräver någon prövning. Vi ser även att möjligheten för minderåriga att få sin könsidentitet erkänd är en viktig del av en kommande reform. Först då kan fler transpersoner leva med rätt juridiskt kön och få en bättre tillvaro tidigare i livet.

Det finns ett akut behov av att förbättra transpersoners livsvillkor i Sverige, något som flera utredningar och rapporter under senare år visat. Att få sin könsidentitet erkänd är ett viktigt steg. Därtill måste vården för transpersoner förbättras och tillgängliggöras. De långa kötiderna till transvården är oacceptabla. Osäkerhet kring om och när personer med könsdysfori kan få den vård de är i behov av och har rätt till, riskerar att allvarligt förvärra och förlänga det lidande som många upplever. Vi hoppas och tror att denna situation ska vara en prioriterad fråga för dig som statsråd och för regeringen i sin helhet.

Med önskan om en god fortsättning på våren!

Anna Johansson
Generalsekreterare Amnesty Sverige

Peter Sidlund Ponkala
Vice förbundsordförande RFSL

Elias Fjellander
Förbundsordförande RFSL Ungdom

Senaste nyheter