RFSL Ungdoms logga med vit text.
Sök
Stäng denna sökruta.

Ställningstagande sexköpslagen

Bakgrund

Sex mot ersättning innebär att få något i utbyte mot att ha sex. Ersättningen kan exempelvis vara pengar, alkohol, droger, sovplats, kläder eller resor. Man kan ha kommit överens om ersättningen i förväg, men det kan också vara något en får utan att egentligen har pratat om det. Sex kan vara olika sexpraktiker, att visa upp sig sexuellt i cam på dator eller telefon eller att skicka sexuella bilder på sig själv till någon. I brottsbalken benämns detta som “Köp av sexuella tjänster” och omfattar för personer över 18 år enbart fysiska möten där sexuella tjänster byts mot ersättning. När det gäller personer under 18 år kan fler handlingar vara kriminaliserade. Sammanfattat brukar en prata om “Sexköpslagen” när en pratar om de olika lagar som reglerar köp av sexuella tjänster.

RFSL Ungdom använder sig av begreppet sex mot ersättning, andra ord som används för att beskriva samma sak är bland annat sexköp/att sälja sex eller prostitution. Sex mot ersättning är vanligare bland hbtqi-ungdomar än ungdomar generellt, ändå är mycket av det stöd som finns riktat till heterosexuella cistjejer och främst centrerat till storstadsregioner eller enbart nätbaserat. RFSL Ungdom har under 2014-2020 jobbat för och med unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning, genom projekten Pegasus och Pegasus Råd & Stöd. Vi jobbar enligt en skadereducerande metod och möter alla där de själva är, oavsett erfarenheter och åsikter kring sex mot ersättning.

Lagen och konsekvenser

Sex mot ersättning och köp av sexuella tjänster regleras i tre lagar. Den första, “Sexköpslagen”, antogs 1999 och gör det olagligt att köpa sexuella tjänster men inte att sälja dem. Den andra delen, som brukar pratas om som “Kopplerilagen”, förbjuder att någon hjälper eller gör det enklare för någon annan att köpa eller sälja sex. Det kriminaliserar även att tjäna pengar på att någon annan har sex mot ersättning. Tanken med den svenska lagstiftningen kopplat till sexköp är att straffa den som köper sexuella handlingar och inte den som säljer, vilket grundar sig i en maktanalys där den som köper sexuella tjänster är i maktposition. Sexköpslagen och kopplerilagen brukar tillsammans kallas ”The Nordic Model” i internationella sammanhang. Det finns även en tredje lag som påverkar, “Utlänningslagen”, som gör att det är skäl till utvisning att ha haft sex mot ersättning med motiveringen att det utgör “oärlig inkomst”.

När det gäller köp av sexuella tjänster av minderåriga gäller andra delar i lagen, straffen för detta är hårdare och fler aktiviteter räknas in som brottsliga. Till exempel inkluderas sexuella bilder och filmer som brott. Vid köp av sexuella tjänster av personer under 15 räknas det som våldtäkt av barn och leder till hårdare straff.

Det finns många starka åsikter om sex mot ersättning och om den svenska lagstiftningen, både internationellt och i Sverige. I studier som har gjorts har det visats på att den nordiska modellen kan ha problem som ytterligare försvårar för den som har sex mot ersättning, däremot behövs det mer forskning på vad den nordiska modellen har för effekter.  I diskussioner lyfts både fördelar och nackdelar med den nordiska modellen, liksom fördelar och nackdelar med andra utformningar av lagar. Argumentet att det blir en tryggare miljö med mer stöd och rättigheter för personer som har sex mot ersättning används till exempel både av de som är för den nordiska modellen, och av de som är för en avkriminalisering av sexköp. Diskussionerna kring sexköpslagen och sex mot ersättning är ofta väldigt polariserade och centrerade kring just lagens utformning. RFSL Ungdom vill nyansera debatten och lyfta fram olika erfarenheter som finns av att ha sex mot ersättning.

Istället för att spekulera kring eventuella konsekvenser utgår RFSL Ungdom från det vi kan se av att jobba med frågan och verka i Sverige, dessa är några:

 • Eftersom det är kriminellt att köpa sexuella handlingar läggs mycket mer fokus på att sätta dit köpare än på att ge stöd till personer som har sex mot ersättning. Det är stor brist på stöd och specialiserad vård, i hela Sverige finns det bara tre kommunala stödverksamheter för personer som har sex mot ersättning och deras kapacitet har skalats ned de senaste åren.
 • På grund av stigmatisering kring sex mot ersättning och stereotyper om att det bara är heterosexuella cistjejer som har det är stödet och bemötandet av personer som har sex mot ersättning bristfälligt. Detta drabbar personer som inte fyller stereotypen ännu hårdare.
 • Kopplerilagens utformning gör att det är svårt att ha ett säkerhetsbeteende, till exempel berätta för en vän var en kommer vara när en har sex mot ersättning, då det genom kopplerilagen riskerar att kriminalisera de som ingår i säkerhetsnätverket.
 • Utlännningslagens utformning gör att personer som inte är svenska medborgare som har sex mot ersättning, som redan kan vara utsatta i samhället, direkt drabbas genom att riskera att utvisas.

Våra åsikter

RFSL Ungdom är en feministisk och antirasistisk organisation vilket genomsyrar alla våra analyser och ställningstaganden. Olika maktstrukturer samverkar i samhället liksom påverkar personliga relationer. När det kommer till köp av sexuella tjänster av minderåriga, människohandel och utnyttjande av personer i en utsatt situation anser vi det självklart att det är brott som begås och att det bör vara kriminaliserat. Fokuset måste i dessa fall särskilt ligga på att ge adekvat stöd till de som är utsatta.

Sex mot ersättning tar sig uttryck på många olika sätt och det finns många olika erfarenheter. Vissa upplever sig som utsatta och andra som har sex mot ersättning upplever att det är stärkande. RFSL Ungdoms fokus är alltid på att individer har rätt till sin upplevelse och ska bemötas med respekt och att samhället i stort behöver bli bättre på ömsesidighet, samtycke och kommunikation.

RFSL Ungdom ser att oavsett hur lagar som reglerar sexköp utformas kommer det alltid finnas både positiva och negativa konsekvenser. Vi tar inte ställning för eller emot sexköpslagens utformning utan fokuserar alltid på att minska de negativa konsekvenserna för de unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning.

Därför vill RFSL Ungdom:

 1. Att det ska finnas likvärdig vård- och stödinsatser som är specialiserade på sex mot ersättning över hela landet.
 2. Att de specialiserade vård- och stödinsatserna har hbtqi-kompetens och finns tillgängliga även för minderåriga.
 3. Att vård- och stödinstanser ska ge stöd till personer som har sex mot ersättning, även om personen inte vill sluta med det.
 4. Att information kring säkrare sex och sexuellt överförbara infektioner finns tillgängligt för personer som har sex mot ersättning. 
 5. Att mer resurser ska läggas på stöd till personer som har sex mot ersättning istället för att resurser centreras kring att sätta dit personer som köper sexuella tjänster.
 6. Att yrkesverksamma som i sitt arbete möter personer som har sex mot ersättning ska ha ett normkritiskt arbetssätt och hbtqi-kompetens, och att ålder inte ska vara ett hinder för ett bra bemötande.
 7. Att yrkesverksamma inom skola, vård, socialtjänst och polis ska ha kunskap om sex mot ersättning och hbtqi-kompetens.
 8. Att socialtjänsten ges i uppdrag att ekonomiskt stödja personer som vill sluta med sex mot ersättning och i samband med det ges möjlighet att göra mer flexibla bedömningar där hänsyn tas till psykosociala faktorer likväl som ekonomiska. I praktiken att en nylig inkomst från sex mot ersättning inte omöjliggör försörjningsstöd framåt under en övergångsperiod.
 9. Att kopplerilagen ska ses över med syfte att möjliggöra säkerhetsrutiner och nätverk för personer som har sex mot ersättning utan att personer som ingår i dessa nätverk riskerar att kriminaliseras.
 10. Att utlänningslagen görs om så att det inte längre är skäl till utvisning att ha haft sex mot ersättning.
 11. Att polisens arbete med att kartlägga personer som köper sexuella tjänster inte ska riskera att drabba personer som har sex mot ersättning. Till exempel genom polisens legitimering av personer som har sex mot ersättning, som kan leda till att papperslösa och eu-migranter deporteras.
 12. Att det finns tillräckliga resurser för forskning kring sex mot ersättning i Sverige.
 13. Att den svenska sexköpslagen kontinuerligt utvärderas och att konsekvenser av den kartläggs.
 14. Att stöd och resurser ges till organisationer som jobbar med och företräder personer som har sex mot ersättning och att deras erfarenheter tas på allvar.
 15. Att den “nordiska modellen” inte okritiskt exporteras till andra länder, då det förutsätter att det finns andra lagar som fungerar som skyddsnät för personer som har sex mot ersättning.

Senaste nyheter